EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БАЗОВІ МОДЕЛІ МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Т. М. Берідзе, Н. М. Мезенцева

Назад

УДК: 311.1

Т. М. Берідзе, Н. М. Мезенцева

БАЗОВІ МОДЕЛІ МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті наведено теоретичні узагальнення і обгрунтування практичного використання методики управлінських базових нормативних інформаційно-аналітичні моделей економічного моніторингу, доцільність її застосування на підприємствах гірничорудного комплексу. Комплекс джерел і засобів збору і обробки інформації є одним із важливих елементів системи стратегічного управління підприємствами. Ці джерела і засоби можна включати до інформаційної системи підприємства в якості системи моніторингу. Вирішення проблеми побудови адекватних моделей моніторингу дозволить забезпечити керівництво інформацією, яка є необхідною для прийняття ефективних управлінських рішень. Управлінська базова інформаційно-аналітична модель економічного моніторингу грунтується на основних показниках, які найкраще відображають стан підприємства на даний момент і дозволяють простежити динаміку руху засобів підприємства. Застосування управлінської моделі для гірничорудних підприємств дозволяє вибрати оптимальний склад показників, які відображають поточний економічний стан підприємства. Практика використання моделі показала її ефективність, комплексність та системність.

T. Beridze, N. Mezenceva

THE BASIC MODEL OF MONITORING SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT

Summary

In this article theoretical generalization and practical use study methods of management of basic legal information and analytical models of economic monitoring, feasibility of its application in enterprises of mining complex. range of sources and means of collecting and processing information is an important element of the strategic management of enterprises. The complex of these sources and means can be included in the information system as a monitoring system. Solving the problem of constructing adequate models will provide monitoring management information that is necessary to make effective management decisions. The management information base and analytical monitoring economic model based on fundamental indicators that best reflect the position of the company at the moment and can trace the dynamics of the company. Application management model for mining companies allows you to select the optimal composition of indicators that reflect the current economic performance, practice using the model shown its effectiveness, comprehensiveness and consistency.

№ 7 2016, стор. 50 - 54

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 404

Відомості про авторів

Т. М. Берідзе

к. т. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

T. Beridze

Ph.D., assistant professor of economic Cybernetics Krivorizkyi Faculty of Zaporizkyi National University, Krivoj Rog


Н. М. Мезенцева

к. е. н., доцент кафедри обліку та менеджменту, Криворізький факультет Запорізького національного університету

N. Mezenceva

Ph.D.,assistant professor of department account and manaqement Krivorizkyi Faculty of Zaporizkyi National University, Krivoj Rog

Як цитувати статтю

Берідзе Т. М., Мезенцева Н. М. Базові моделі моніторингу в системі стратегічного управління підприємством . Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 7. С. 50–54.

Beridze, T. and Mezenceva, N. (2016), “The basic model of monitoring system of strategic management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 50–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.