EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ
І. В. Мірошниченко

Назад

УДК: 330.322; 519.86

І. В. Мірошниченко

МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

Анотація

У статті запропоновано методологічний підхід до оцінювання інвестиційного потенціалу країни. Побудовано комплексну економіко-математичну модель, що складається з трьох рівнів ієрархії та грунтується на використанні апарату штучних нейронних мереж, а саме: карт самоорганізації Кохонена та інструментарії, теорії нечіткої логіки. Запропоновано ряд вхідних показників, що найбільше характеризують інвестиційний потенціал країни. Проведено аналіз сучасного стану країн світу за показниками інвестиційного потенціалу. Визначено кластер країн, подібних до України за показниками інвестиційного потенціалу. Запропоновано застосування інструментарію теорії нечіткої логіки на першому рівні ієрархії з метою оцінювання інвестиційного потенціалу країни. Проведене експериментальне дослідження засвідчило адекватність побудованих моделей та ефективність їх застосування з метою підтримки прийняття управлінських рішень.

I. Miroshnychenko

ASSESSMENT MODEL OF COUNTRY'S INVESTMENT POTENTIAL

Summary

The article provides the methodological approach to the assessment of investment potential. Constructed the integrated model that consists of three levels of hierarchy and based on using artificial neural networks (Kohonen self-organizing maps) and tools of fuzzy logic theory. Suggested several input indicators, which characterize investment potential of the country. Analyzed the current state of the world's countries in terms of investment potential. Also, the cluster of countries similar to Ukraine in terms of investment potential has been defined. Suggested the usage of the tools of theory of fuzzy logic on the first level of the hierarchy to assess the investment potential. Conducted experimental research confirms the adequacy of constructed models as well as effectiveness of their use to support decision-making.

№ 7 2016, стор. 81 - 85

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 564

Відомості про авторів

І. В. Мірошниченко

старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

I. Miroshnychenko

Senior Lecturer of the department of economic and mathematical modeling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Мірошниченко І. В. Модель оцінювання інвестиційного потенціалу країни. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 7. С. 81–85.

Miroshnychenko, I. (2016), “Assessment model of country's investment potential”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 81–85.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.