EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
С. Б. Єгоричева, О. В. Тимошенко, А. І. Панченко

Назад

УДК: 336.1:352.075

С. Б. Єгоричева, О. В. Тимошенко, А. І. Панченко

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

У статті викладено основні результати дослідження економічного змісту та структуризації фінансового потенціалу територіальних громад. Запропоновано сутність фінансового потенціалу розглядати, базуючись на системному (комплексному) підході й, крім ресурсної складової, виділяти інші компоненти, які лише у взаємодії можуть забезпечити максимальне використання фінансових можливостей. Це дозволило зміст фінансового потенціалу територіальної громади визначити як спроможність органів місцевого самоврядування до оптимального залучення та раціонального і ефективного використання фінансових ресурсів з врахуванням можливостей розширення та поповнення їх у довгостроковій перспективі для забезпечення функціонування й розвитку територіальної громади.
Доведено, що фінансові ресурси (реальні та потенційно доступні) створюють лише базис фінансового потенціалу територіальної громади, але самі по собі вони не можуть бути гарантом досягнення цілей її соціально-економічного розвитку. Структуру фінансового потенціалу територіальної громади запропоновано розуміти як поєднання та взаємозв'язок ресурсних можливостей і можливостей системи місцевого самоврядування.
Розвиток наукових підходів до економічного змісту й структури фінансового потенціалу територіальних громад сприятиме максимальному використанню його можливостей, що забезпечить підвищення рівня соціально-економічного розвитку та фінансової самодостатності суб'єктів системи місцевого самоврядування.

S. Yehorycheva, O. Tymoshenko, A. Panchenko

THE ESSENCE AND THE COMPONENTS OF LOCAL COMMUNITIES' FINANCIAL POTENTIAL

Summary

The article presents the main results of the study of economic content and structuring of local communities' financial potential. An essence of financial potential is considering based on the system (comprehensive) approach. It is proposed in addition to resource component to provide another its components the interaction of which can only ensure maximum use of financial potential. This allowed defining the content of the financial potential of local communities as the ability of local governments to optimal attraction and rational and efficient use of financial resources in view of the possibility of extending and renewal them in the long term for the operation and development of the local community.
It was proved that the financial resources (real and potentially available) created the basis of financial potential of local community, but only they could not guarantee the objectives of social and economic development. The structure of local communities' financial potential was proposed to understand as the combination and interconnection of resource capabilities and capacity of local government.
Development of scientific approaches to economic content and structure of the local communities' financial potential allows maximizing the use of its facilities which will increase the level of socio-economic development and financial self-sufficiency of the local government system's subjects.

№ 8 2016, стор. 11 - 15

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 501

Відомості про авторів

С. Б. Єгоричева

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

S. Yehorycheva

Doctor of Econ. Sciences, Professor, Head of the Department of Finance and Banking


О. В. Тимошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

O. Tymoshenko

Candidate of Econ. Sciences, Associate Professor, Department of Finance and Banking


А. І. Панченко

магістрант, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

A. Panchenko

master, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

Як цитувати статтю

Єгоричева С. Б., Тимошенко О. В., Панченко А. І. Сутність та складові фінансового потенціалу територіальних громад. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 8. С. 11–15.

Yehorycheva, S., Tymoshenko, O. and Panchenko, A. (2016), “The essence and the components of local communities' financial potential”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 11–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.