EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА СТАНУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
А. О. Сітковська

Назад

УДК: 338.001.36

А. О. Сітковська

ОЦІНКА СТАНУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розкрито специфіку формування та розвитку аграрної сфери. Визначено фактори, що зумовили поглиблення спеціалізації на регіональному рівні. Проведено аналіз рівня відмінностей економічної активності в регіонах та визначено загальні тенденції в їх розвитку. Економічний розвиток в кожному регіоні істотно відрізняється один від одного за абсолютними і відносними економічними показниками, що зумовлено спеціалізацією виробництва, розвитком матеріально технічної бази, розвиненістю ринкової інфраструктури, ринків збуту, природно-кліматичних факторів, розвитком конкуренції. Розглянуто причини низького рівня розвитку конкуренції та запропоновано конкретні шляхи щодо вирішення проблем, що перешкоджають розвитку конкуренції. Проведено оцінку конкуренції підприємств аграрної сфери за структурними і функціональними ознаками розвитку конкуренції та запропоновані заходи поліпшення економічного середовища функціонування підприємств аграрної сфери.

A. Sitkovska

EVALUATION OF COMPETITIVE ENVIRONMENT OF AGRICULTURAL AREAS OF ECONOMY OF UKRAINE

Summary

In the article the specificity of formation and development of the agricultural sector. The factors that led to the deepening of specialization at the regional level. The analysis of differences in economic activity in the regions and by the general trend of development. Economic development in each region is very different from each other in absolute and relative economic performance, due to the specialization of production, development of material and technical base, development of market infrastructure, markets, climatic factors, the development of competition. The reasons of the low level of competition and offered concrete proposals to address the problems hindering the development of competition. The evaluation of competitive enterprises of agrarian sphere of the structural and functional features of competition and proposed measures to improve the economic environment of enterprises functioning agricultural sector.

№ 8 2016, стор. 28 - 31

Кількість переглядів: 195

Відомості про авторів

А. О. Сітковська

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

A. Sitkovska

Ph.D., assistantе professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

Як цитувати статтю

Сітковська А. О. Оцінка стану конкурентного середовища аграрної сфери економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 8. С. 28–31.

Sitkovska, A. (2016), “Evaluation of competitive environment of agricultural areas of economy of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 28–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.