EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УКРАЇНІ
А. Г. Цибуляк

Назад

УДК: 339.72

А. Г. Цибуляк

ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УКРАЇНІ

Анотація

Розвиток вітчизняної економіки здійснюється в умовах впливу взаємопов'язаних процесів різновекторного спрямування, зумовлених специфікою сучасного стану функціонування національного господарства, політико-правовими факторами його формування, інтеграцією України у глобальний економічний простір. У цьому зв'язку особливої актуальності набуває питання екологізації, що у широкому розумінні пов'язане, передусім, з переходом країни до моделі сталого розвитку як основи функціонування сучасного світу з урахуванням екологічно безпечних домінант розвитку всіх складових національних господарств держав світової спільноти. Трансформація економічних процесів у зазначеному напрямі ускладнюється, насамперед, необхідністю пошуку джерел фінансування екологічного виробництва, розподілу та споживання. Важлива роль у цьому належить інструментам зовнішнього фінансування, зокрема, інвестиційним ресурсам міжнародних організацій. У статті досліджено специфіку фінансування екологічних програм міжнародних організацій в Україні. Обгрунтовано пріоритетні напрями співробітництва країни з міжнародними організаціями в сфері екологобезпечного господарювання.

A. Tsybuliak

FINANCING ENVIRONMENTAL PROGRAMS BY INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN UKRAINE

Summary

The development of the domestic economy is under the influence of interrelated processes due to the specifics of the current conditions of the national economy functioning, political and legal factors of its formation, integration of Ukraine into the global economy. In this context, particular relevance is the question of ecologization, which broadly associated primarily with the country's transition to the sustainable development model as the functioning of the modern world on the basis of environmentally safety ideas of development of all components of the national economies of the world community countries.
The accumulation of industrial capacity, increase of production volumes in the global economic environment leads to pollution of natural resources and the consequent deterioration of the ecological conditions. Close interlacing of economic and environmental parts of development of the international community requires finding ways of optimization of production and business activities taking into consideration their safety for the environment. In particular, in this context it becomes important searching of tools of financing the environmental projects.
The economic processes transformation in Ukraine in the direction of formation of ecological foundations of the national economy becomes complicated by the need of finding sources of financing ecological production, distribution and consumption. An important role in this belongs to external financing instruments, including investment resources of international organizations. In the article the specificity of financing environmental programs of international organizations in Ukraine is researched. The priority directions of cooperation of our country with international organizations in the area of ecologically safe management.

№ 8 2016, стор. 32 - 35

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 236

Відомості про авторів

А. Г. Цибуляк

к. політ. н., здобувач кафедри міжнародних фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, м. Київ

A. Tsybuliak

Сandidate of Political Sciences, researcher of international finance department, Kyiv National Taras Shevchenko University, Institute of International Relations, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.