EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Г. Ю. Кучерова

Назад

УДК: 336.225.67

Г. Ю. Кучерова

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Анотація

У статті здійснено спробу обгрунтувати систему моніторингу стану платників податків. Пропонована система моніторингу платників податків складається з наступних параметрів: ціль моніторингу стану платників податків; суб'єкти моніторингу стану платників податків; система показників стану платників податків; інструменти оцінювання стану платників податків; оцінки стану платників податків за класифікаційними групами та загалом. Структура системи моніторингу платників податків формується на таких рівнях, як: ініціативний, організаційний, системоутворюючий, інструментальний, методологічний. Система показників, що характеризують стан платників податків, складається із наступних категорій: показники стану платників податків економічного змісту; показники стану платників податків податкового змісту; показники стану платників податків контрольно-перевірочного змісту; показники стану платників податків інституційного змісту; показники стану платників податків ризикового змісту. Соціально-психологічну складову стану платників податків запропоновано оцінити на основі проведення тематичного модульного опитування за наступними питаннями: згода на сплату податків; ставлення та наявність довіри до уряду контролюючих органів; оцінка справедливості оподаткування (щодо уряду та інших платників податків); сприйняття ризику ухилення від сплати податків; звичаї, норми, цінності, традиції щодо сплати податків окремих соціальних груп (наприклад, за рівнем доходів). Перспективою подальших досліджень є реалізація системи моніторингу стану платників податків.

H. Kucherova

THE CONCEPTUAL APPROACH TO THE JUSTIFICATION OF TAXPAYERS MONITORING SYSTEM

Summary

The article attempts to justify state taxpayers' monitoring system. The proposed system consists of monitoring the taxpayers of the following: the purpose of monitoring the status of the taxpayer; subjects of monitoring the status of the taxpayer; Scorecard state taxpayers; state taxpayers assessment tools; assessment of the status of taxpayers by classification groups and as a whole. The structure of the taxpayer monitoring system is formed at such levels as: proactive, organizational, strategic, instrumental, methodological. The system of indicators characterizing the state of the taxpayers, consists of the following categories: indicators of the economic content of the taxpayers; indicators of the tax content of the taxpayers; indicators of the taxpayer checkout content; indicators of the taxpayer institutional content; indicators of the taxpayer risk content. Socio-psychological component of state taxpayers asked to assess on the basis of the case of the modular survey on the following: consent to the payment of taxes; and the availability of trust in the government and regulatory authorities; assessment of fairness of taxation (relative to government and other taxpayers); perception of the risk of tax evasion; customs, norms, values and traditions to pay taxes of certain social groups. Prospects for further research is the implementation of state taxpayer monitoring system.

№ 8 2016, стор. 42 - 46

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 312

Відомості про авторів

Г. Ю. Кучерова

к. е. н., доцент кафедри оподаткування, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

H. Kucherova

Ph.D., Associate Professor of the department of tax Classic Private University, Ukraine

Як цитувати статтю

Кучерова Г. Ю. Концептуальний підхід обгрунтування системи моніторингу стану платників податків. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 8. С. 42–46.

Kucherova, H. (2016), “The conceptual approach to the justification of taxpayers monitoring system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 42–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.