EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ
М. М. Аксентюк

Назад

УДК: 658.5.011

М. М. Аксентюк

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ

Анотація

У статті обгрунтуванно та систематизовано підхід до формування інформаційно-аналітичного забезпечення оперативного управління через формування системи інтегрованих показників. Системи критеріїв та показників повинні враховувати специфіку діяльності підприємства та містити два рівні: тактичний і стратегічний. Вказується на необхідність застосування адаптивного планування як складного процесу проектування майбутньої поведінки організаційної системи. Наголошується на актуальності системи бюджетування, а також на поєднанні централізованого стратегічного управління на рівні підприємства та децентралізації оперативного управління на рівні його підрозділів. Наведено як координація стратегічного та оперативного управління має досягатись завдяки наявності системи показників діяльності підприємств. Запропоновано систему підконтрольних показників для забезпечення оперативного управління. Аргументовано визначальну роль системи обліку як інтелектуального зв'язку робочих місць системи економіки підприємства один з одним.

M. Aksentyuk

INFORMATION-ANALYTICAL SUPPLY OF OPERATIONAL MANAGEMENT THROUGH THE FORMATION OF INTEGRATED INDICATORS SYSTEM

Summary

The article substantiates and systemizes approach to forming informational- analytical support of operational management system through the development of the system of integrational indicators. Criteria and indicators systems should take into consideration the specifics of the enterprise and include two levels: tactic and strategic. The author indicates the necessity of adaptive planning as a complex process of future behavior modeling of organizational system. Special attention is paid to the importance of budgeting system and also to combination of centralized strategic management at the enterprise level and decentralization of operational management at the level of its units. It is shown how coordination of strategic and operational management should be achieved due to the indicators system of enterprise activity. It was suggested the system of controlled indicators for operational management. It was proven the leading position of accounting system as intellectual connection of jobs of enterprise economics system with each other.

№ 9 2016, стор. 42 - 45

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 356

Відомості про авторів

М. М. Аксентюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування Украіни, м. Київ

M. Aksentyuk

Associate-professor, of the department of management named after prof. Zavadskiy, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

Як цитувати статтю

Аксентюк М. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативного управління через формування системи інтегрованих показників. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 9. С. 42–45.

Aksentyuk, M. (2016), “Information-analytical supply of operational management through the formation of integrated indicators system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 42–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.