EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Л. О. Матвейчук

Назад

УДК: 351.71:004

Л. О. Матвейчук

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті досліджено таку форму організації державного управління, як електронне урядування, що поступово розвивається в Україні. Проаналізовано нормативно-правову базу України з питань впровадження електронного урядування, виокремлено етапи його розвитку. Розглянуто організаційно-правові механізми розвитку електронного формату діяльності державних органів, розроблені в рамках відповідних державних програм.
Для виявлення перспектив розвитку електронного формату діяльності державних органів проаналізовано План заходів на 2015 рік з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна — 2020".
Приділено увагу важливості розбудови електронного формату співпраці в органах місцевого-самоврядування в процесі реформ із децентралізації.
Акцентовано на головних викликах, завданнях та планах розвитку електронного урядування в Україні на 2016 р., пріоритетними серед яких є: відкриті дані; електронні послуги; електронна ідентифікація; електронна взаємодія; формування якісної політики шляхом розробки Концепції розвитку е-урядування до 2020 р.; модернізація Національної програми інформатизації; посилення міжвідомчої координації шляхом посилення ролі Міжгалузевої ради з питань розвитку е-урядування; сприяння інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС.

L. Matvejciuk

E-GOVERNANCE: LEGAL ASPECT

Summary

The article studies a form e-government as a form of governance, which gradually develops in Ukraine. The legal framework of Ukraine on introduction of e-governance is analyzed, stages of its development are singled out. Organizational and legal mechanisms of the electronic format for state institutions developed under relevant government programs are considered.
The Action Plan for 2015 to implement the Programme of the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Strategy for Sustainable Development "Ukraine — 2020" are analyzed to identify prospects for development of the electronic format for state institutions.
Attention is also paid to the importance of developing electronic forms of cooperation in local-government reform process of decentralization.
The attention is focused on major challenges, objectives and plans for development of e-government in Ukraine in 2016, the priority of which are: open data; electronic services; electronic identification; electronic interactions; formation of effective policy by developing a Concept of e-government by 2020; modernization of the National Informatization Program; strengthening interagency coordination by enhancing the role of the Interdisciplinary Council on development of e-government; promotion the integration of the Single EU digital market.

№ 9 2016, стор. 85 - 88

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 479

Відомості про авторів

Л. О. Матвейчук

к. е. н., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

L. Matvejciuk

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Матвейчук Л. О. Електронне урядування: правовий аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 9. С. 85–88.

Matvejciuk, L. (2016), “E-governance: legal aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 85–88.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.