EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. Б. Гобир

Назад

УДК: 349.6: 332.142.4/.6

І. Б. Гобир

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто особливості законодавчої регламентації екологічного податку в Україні. Розкрито теоретичні і прикладні засад екологічної складової сталого розвитку нафтогазовидобувних підприємств. Виявлено особливості формування екологічних платежів на нафтогазовидобувних підприємствах. Проаналізовано податкові платежі, які сплачуються нафтогазовидобувними підприємствами України і які поділяються на такі групи: податки, які включаються в ціну продукції; плата за використання надр для видобування корисних копалин; податки, які включаються в собівартість продукції та податок на прибуток. Виявлено незначну тенденцію до зниження їх ставок. Показано напрями покращення екологічної політики нафтогазовидобувних підприємств, зокрема удосконалення нормативно-правової бази з запозиченням міжнародного досвіду. Доведено необхідність надання пільг вітчизняним нафтогазовидобувним підприємствам.

I. Gobyr

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF THE ENVIRONMENTAL COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF OIL AND GAS COMPANIES

Summary

In the article deals with the features of legislative regulation of the environmental tax in Ukraine. The theoretical and applied principles of the environmental component of sustainable development of oil and gas companies are solved. The features of formation of ecological payments for oil and gas companies are found. Tax payments paid by oil and gas companies in Ukraine are analyzed. They are divided into the following groups: taxes that are included in the price of products; fee for use of subsoil for mining; taxes that are included in the cost of production and profit tax. Insignificant tendency to decrease their rates revealed. Areas of improvement of environmental policy of oil and gas companies are showed, including the improvement of the legal framework of borrowing international experience. The necessity of providing benefits to domestic oil and gas companies is proved.

№ 10 2016, стор. 11 - 14

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 858

Відомості про авторів

І. Б. Гобир

к. е. н., асистент кафедри економіки природокористування та організації виробництва, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

I. Gobyr

Ph.D in economics, Assistant of the Department of Economics of Natural Resources and Organization of Production, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Як цитувати статтю

Гобир І. Б. Теоретичні та прикладні аспекти екологічної складової сталого розвитку нафтогазовидобувних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 11–14.

Gobyr, I. (2016), “Theoretical and applied aspects of the environmental component of sustainable development of oil and gas companies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 11–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.