EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИБІР НАЙКРАЩОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ОСНОВІ ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ
О. С. Коцюба

Назад

УДК: 658.152:336.5

О. С. Коцюба

ВИБІР НАЙКРАЩОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ОСНОВІ ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ

Анотація

Велике значення в плануванні реальних інвестицій має якість інформаційно-аналітичної підтримки інвестиційних рішень, що приймаються. Нині в межах інвестиційного менеджменту пропонуються різні моделі оптимального вибору в сфері реальних інвестицій, починаючи від ситуації детермінованих вихідних даних, і завершуючи ситуаціями, коли початкові параметри аналізованих інвестиційних проектів описуються випадковими та нечіткими оцінками. В публікації досліджується інструментарій підтримки прийняття рішень щодо вибору оптимального інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів у ситуації ризику, спричиненого ймовірнісною невизначеністю вихідних даних. Розглянуто абсолютні показники міри ризику: дисперсію, середньоквадратичне відхилення, семіваріацію, семіквадратичне відхилення, семівідхилення. Проаналізовано кількісні показники міри ризику у відносному вираженні: коефіцієнт варіації, коефіцієнт семіваріації, коефіцієнт семівідхилення. Окремо розглянуто модифікації зазначених коефіцієнтів. На основі інструментарію модифікованих коефіцієнтів варіабельності сформульовано модель вибору найкращого інвестиційного проекту з множини альтернатив. Результати застосування моделі дають підстави констатувати її практичну спроможність.

О. Коtsyuba

SELECTING THE BEST INVESTMENT PROJECT UNDER UNCERTAINTY ON THE BASIS OF RELATIVE INDICATORS OF VARIABILITY

Summary

The quality of information and analytical support of taken investment decisions has great importance when planning real investments. Now within the investment management are offered a variety of models of optimal choice in the field of real investment, starting from a situation of deterministic source data, and ending with situations where the initial parameters of the analyzed investment projects are described by random and fuzzy estimates. The paper examines the tools of decision support on the choice of optimal investment project from the variety of alternative options in a situation of risk, due to the probabilistic uncertainty of the source data. Absolute indicators of risk such as dispersion, semivariance, semideviation, and other were considered. Quantitative indicators of the degree of risk in relative terms such as coefficient of variation, coefficient of semivariation and semideviation coefficient were analyzed. The modifications of these coefficients were considered separately. On the basis of the tools modified by the coefficients of variability has been formulated the model to choose the best investment project from the set of alternatives. The results of applying the model give reasons to ascertain its practical viability.

№ 10 2016, стор. 20 - 25

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 806

Відомості про авторів

О. С. Коцюба

к. е. н., доцент, доцент кафедри стратегії підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

О. Коtsyuba

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Business Strategy Chair, Kyiv National Economic University named after Vadym Getman

Як цитувати статтю

Коцюба О. С. Вибір найкращого інвестиційного проекту в умовах невизначеності на основі відносних показників варіабельності. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 20–25.

Коtsyuba, О. (2016), “Selecting the best investment project under uncertainty on the basis of relative indicators of variability”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 20–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.