EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ЗАХОДІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Є. Г. Карташов

Назад

УДК: 351.853

Є. Г. Карташов

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ЗАХОДІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Визначено основні заходи з реалізації державних та громадських інтересів у сфері забезпечення екологічної безпеки. Першим з них виділено створення інформаційно-методичного базису для регіонального кадастру природних ресурсів. Запропоновано розробити й затвердити технічний проект регіонального кадастру природних ресурсів, створити просторово розподілений банк даних природних ресурсів, що інтегрує відомчі геоінформаційні бази даних на основі єдиної системи кодування, електронних карт і даних дистанційного зондування; запустити в експлуатацію інформаційні системи кадастрів окремих видів природних ресурсів.
Доведено необхідність підвищення ефективності системи екологічного моніторингу. Запропоновано розробити й затвердити положення про систему регіонального екологічного моніторингу, організувати міжвідомчий центр регіонального екологічного моніторингу, створити в регіонах мережі станцій фонового екологічного моніторингу для збирання базової інформаційної основи для інтеграції зі світовими мережами спостереження й обгрунтування регіональних нормативів оцінки стану навколишнього середовища.
Запропоновано підвищити внутрішньо системну ефективність і рівень інформаційної взаємодії міністерств і відомств, що здійснюють збір, обробку медико-екологічної інформації й приймають управлінські рішення в області гігієни навколишнього середовища на основі наступних заходів, що не вимагають значних фінансових вкладень.

E. Kartashov

IMPLEMENTATION OF STATE AND PUBLIC MEASURES IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL SAFETY

Summary

The main activities related to the state and public interests in the field of environmental protection. The first of these highlighted the creation of information and methodological basis for a regional inventory of natural resources. An elaborate and approve a draft regional technical inventory of natural resources to create a spatially distributed database of natural resources, integrating geo departmental information database based on a common coding system, electronic maps and remote sensing data; run operation information systems inventories of certain types of natural resources.
The necessity of improving the efficiency of environmental monitoring. An elaborate and approve regulations on the system of regional environmental monitoring center to organize inter regional environmental monitoring to create a regional network of environmental monitoring stations of the background to collect basic information basis for integration with global networks of observation and study of regional standards of environmental assessment.
An internally to increase system efficiency and level of information exchange ministries and agencies engaged in the collection, processing medical and environmental information and make managerial decisions in the field of environmental health on the basis of these measures do not require significant financial investments.

№ 10 2016, стор. 46 - 49

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 856

Відомості про авторів

Є. Г. Карташов

д. н. з держ. упр., Академія Муніципального управління

E. Kartashov

Doctor of Public Administration, the Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Карташов Є. Г. Реалізація державних та громадських заходів у сфері забезпечення екологічної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 46–49.

Kartashov, E. (2016), “Implementation of state and public measures in the field of environmental safety”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 46–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.