EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
Д. О. Грицишен

Назад

УДК: 351.824.1

Д. О. Грицишен

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Удосконалено аналітичне забезпечення системи управління економіко-екологічною безпекою підприємств через розробку аналітичних процедур щодо оцінки ефективності управління пріоритетними об'єктами. В частині операцій поводження з відходами запропоновано: 1) модель еколого-економічного аналізу процесу виробництва на предмет утворення та повторного використання відходів, яка передбачає розрахунок відходовитратності, відходомісткості, відходозаміщення, результативності відходозаміщення; 2) механізм оцінки ефективності системи поводження з відходами через показники рентабельності: загальної рентабельності, рентабельності переробки, використання та реалізації. Для аналітичної оцінки діяльності підприємства в умовах НС запропоновано показники: ефективності заходів превентивного характеру та заходів з ліквідації наслідків НС; втрати прибутку як результат втрати робочого часу та/або пошкодження/знищення активів. Сформоване аналітичне забезпечення дозволило розробити комплекс заходів щодо підвищення рівня економіко-екологічної безпеки, а також виявити відповідні резерви.

D. Grytsyshen

ECOLOGICAL-EKONOMIC ANALYSIS IN PROVIDING A SUSTAINABLE DEVELOPMENT QUALITY OF THE PRIORITY DIRECTIONS OF THE STATE POLICY

Summary

The analytical providing of the management system with an economical ecological safety of the entities has been enhanced by means of development of analytical assessment procedures of effective priority objects management. Regarding transactions with wastes it has been offered: 1) model of the ecological-economic analysis of a production process regarding education and a reuse of waste which provides calculation of a waste-expansive, waste-capacity, waste-substitution, productivity waste-substitution; 2) the mechanism of an efficiency evaluation of system of the operations with wastes through profitability indicators: general profitability, profitability of conversion, use and implementation. For an analytical assessment of activities of the entity in the conditions of an emergency it has been offered such indicators as: efficiency of measures of preventive nature and measure for mitigation of consequences of an emergency; losses of profit as result of loss of working hours and/or damage / destruction of assets. The developed analytical providing has allowed to develop a complex of actions for increase of level of an economical ecological safety, and also to reveal the corresponding allowances.

№ 10 2016, стор. 50 - 57

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 713

Відомості про авторів

Д. О. Грицишен

д. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирського державного технологічного університету

D. Grytsyshen

Dr. еcon. sci., associate professor, acting head of the department of economic safety, public management and administration, Zhytomyr state technological university

Як цитувати статтю

Грицишен Д. О. Еколого-економічний аналіз в забезпеченні сталого розвитку як пріоритетного напряму державної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 50–57.

Grytsyshen, D. (2016), “Ecological-ekonomic analysis in providing a sustainable development quality of the priority directions of the state policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 50–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.