EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ РЕГІОНАМИ ТА ЇХ ТИПОЛОГІЯ
С. О. Скляров

Назад

УДК: 351.82:332.12

С. О. Скляров

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ РЕГІОНАМИ ТА ЇХ ТИПОЛОГІЯ

Анотація

У статті визначені особливості державного управління проблемними регіонами за кордоном. До цих регіонів в ЄС відносять слаборозвинуті, структурно слабкі регіони території та кризові. Для України особливу цікавість становить досвід закордонного регулювання розвитку кризових проблемних регіонів, зокрема депресивних територій, а також територій, які постраждали в результаті природних або техногенних катастроф, і регіонів широкомасштабних суспільно-політичних конфліктів. Установлено, що в Україні до ключових об'єктів державної політики підтримки функціонування регіонів відносяться, насамперед, депресивні, оскільки вони мають достатньо високий рівень виробничого й технічного потенціалу, розвинуту промислову інфраструктуру та мережу між- і внутріньорегіональних зв'язків. Запропоновано, законодавчо впорядкувати, з одного боку, понятійний апарат — визначення "регіон", яке міститься в Законі України "Про засади державної регіональної політики", а з другого боку, процес ранжування проблемних регіонів, зокрема депресивних (Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів").

S. Sklyarov

PECULIARITIES OF STATE ADMINISTRATION OF PROBLEM REGIONS AND THEIR TYPOLOGY

Summary

The paper determines the peculiarities of the state administration of problem regions abroad. These regions in EU include under-developed, structurally weak and crisis ones. For Ukraine, it is especially interesting to pay attention to the experience of foreign control of development of crisis regions, in particular, the depressed areas, the areas, which suffered as the result of natural or man-made disasters, and the areas with large-scale social and political conflicts. It was determined that in Ukraine, the key objects of the state policy of support of regional functioning include, first of all, the depressed regions, as they have rather high level of productive and technical potential, the developed industrial infrastructure, and the network of inter- and intraregional relations. It was proposed to legislatively streamline the conceptual framework, on the one hand, as regards the definition of 'region' notion in the Law of Ukraine "On the Principles of the State Regional Policy"; and the process of ranging the problem regions, in particular the depressive ones, on the other hand (the Law of Ukraine "On the Stimulating Regional Development").

№ 10 2016, стор. 75 - 78

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 749

Відомості про авторів

С. О. Скляров

начальник сектора з питань запобігання та виявлення корупції, Національний університет цивільного захисту України

S. Sklyarov

head of sector for prevention and detection of corruption, National university of civil protection of Ukraine

Як цитувати статтю

Скляров С. О. Особливості державного управління проблемними регіонами та їх типологія. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 75–78.

Sklyarov, S. (2016), “Peculiarities of state administration of problem regions and their typology”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 75–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.