EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РЕІНЖИНІРИНГОМ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ
В. В. Івата, І. В. Мілько, К. М. Швець

Назад

УДК: 621.91

В. В. Івата, І. В. Мілько, К. М. Швець

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РЕІНЖИНІРИНГОМ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню реінжинірингу та встановленню підходів до управління, які притаманні цьому процесу. Визначено, що реінжиніринг — це нова філософія управління, орієнтована на бізнес-процеси, це не просто один із способів успішного розвитку підприємницької діяльності, це новий спосіб мислення, погляд на побудову компанії як на інженерну діяльність і це складний процес, що потребує комплексного підходу. Авторами статті був представлений технологічний механізм підходів до управління реінжинірингом бізнес-процесів, що зумовлено певним набором операцій і процедур. Реалізація запропонованих принципів змінює основні підходи до управління великим машинобудівним підприємством, основу якого складає ієрархічна організаційна структура. Труднощі і проблеми, зумовлені тим, що єдині процеси обслуговуються організаційно відокремленими підрозділами, можна і потрібно усувати шляхом використання групового підходу. Досліджено природу внутрішніх чинників, що стають на заваді ефективному впровадженню реінжинірингу на підприємстві.

V. Ivata, І. Milko, K. Shvets

THE APPROACHES TO REENGINEERING MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESS IN THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Summary

The article studies the reengineering and installation management approaches that are inherent in this process. Determined that the reengineering — a new management philosophy focused on business processes is not just one way to successful business development, a new way of thinking, look at the construction of both engineering activities and this is a complex process that requires an integrated approach. The authors were represented technological mechanism approaches to managing business process reengineering, based on a specific set of operations and procedures. The implementation of the principles proposed changing the basic approaches to the management of large machine-building enterprises, which is based hierarchical organizational structure. Difficulties and problems arising from the fact that the whole process of organizing separate units served, can and should remove using a group approach. The internal factors that hinder the effective implementation of reengineering the company was investigated.

№ 11 2016, стор. 32 - 35

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 474

Відомості про авторів

В. В. Івата

к. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

V. Ivata

Ph.D. in Economics, assistant professor, National Shipbuilding University of Mykolayiv


І. В. Мілько

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

І. Milko

Ph.D. in Economics, assistant professor of international economics and external economic management National Economic University of Kharkiv named after S. Kuznets


К. М. Швець

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ"

K. Shvets

Postgraduate student, National Technical University of Ukraine "KPI"

Як цитувати статтю

Івата В. В., Мілько І. В., Швець К. М. Підходи до управління реінжинірингом бізнес-процесів на підприємствах машинобудування. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 11. С. 32–35.

Ivata, V., Milko, І. and Shvets, K. (2016), “The approaches to reengineering management of business process in the machine-building enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 32–35.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.