EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Ю. В. Ковтуненко, А. Г. Олексійчук, Т. М. Васалатій

Назад

УДК: 658.

Ю. В. Ковтуненко, А. Г. Олексійчук, Т. М. Васалатій

ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглядаються тенденції зростання значущості впливу зовнішніх факторів на систему сучасного промислового підприємства. До зовнішніх факторів прямого впливу відносяться покупці, конкуренти, акціонери, постачальники і трудові ресурси підприємства.
Розглянуто та узагальнено фактори, які впливають на вибір стратегії виробничого підприємства, обгрунтовано доцільність їх урахування в процесі управління підприємством. Виявлено їх особливості та взаємозв'язок, представлена класифікація.
Зовнішніми факторами не прямого впливу виступають державне регулювання, політична нестабільність країни, рівень культури країни та розвиток економіки. Проаналізувавши всі фактори впливу на систему управляння підприємством, можна зробити висновок, що для успішного вирішення стратегічних завдань ефективного управляння підприємством першорядне значення має визначення впливу всіх факторів на показники оцінки ефективності праці, своєчасне і повне використання резервів зростання і вдосконалення системи аналізу та планування продуктивності праці та оцінки ефективності управління різними категоріями підприємства.

U. Kovtunenko, A. Oleksiichuk, T. Vasalatii

EXTERNAL ENVIRONMENT FACTORS THAT AFFECT THE CHOICE OF STRATEGY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

In the article the growth trends in the importance of external factors on the system of modern industrial enterprise. The external factors include the impact of direct customers, competitors, shareholders, suppliers and human resources enterprise.
Examined and summarized the factors affecting the choice of strategy of industrial enterprises, the expediency of taking them into account in the management enterprise. Revealed their characteristics and interrelation presented classification.
External factors are not direct exposure advocate government regulation, political instability in the country, the level of the country's culture and economy. Analyzed all factors impact on system management now can be concluded that the successful solution of strategic tasks of effective management now of paramount importance to determine the impact of all factors on the performance evaluation of work efficiency, timely and complete use of reserves growth and improvement of the analysis and planning productivity and evaluation effective management of different categories of enterprises.

№ 11 2016, стор. 55 - 58

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1071

Відомості про авторів

Ю. В. Ковтуненко

к. е. н., доцент кафедри обліку аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

U. Kovtunenko

Candidate of Econ. Sciences, Associate Professor, Departmentf of accounting, analysis and audit, Odessa National Polytechnic University, Odesa


А. Г. Олексійчук

бакалавр, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

A. Oleksiichuk

bachelor, Odessa National Polytechnic University, Odesa


Т. М. Васалатій

бакалавр, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

T. Vasalatii

bachelor, Odessa National Polytechnic University, Odesa

Як цитувати статтю

Ковтуненко Ю. В., Олексійчук А. Г., Васалатій Т. М. Фактори зовнішнього середовища, які впливають на вибір стратегії виробничого підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 11. С. 55–58.

Kovtunenko, U., Oleksiichuk, A. and Vasalatii, T. (2016), “External environment factors that affect the choice of strategy of industrial enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 55–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.