EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ДИСПРОПОРЦІЙ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
В. М. Черба, І. С. Сіліна, А. О. Лінник

Назад

УДК: 331.5

В. М. Черба, І. С. Сіліна, А. О. Лінник

АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ДИСПРОПОРЦІЙ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті висвітлено питання функціонування сучасного ринку праці в Україні. Проведено аналіз показників зайнятості та безробіття, рівня економічно-активного та безробітного населення України за період 2013—2015 рр. із виділенням регіональних відмінностей та особливостей. Виокремлено причини виникнення безробіття, обгрунтовано методи боротьби та шляхи подолання безробіття. Здійснено прогноз рівня безробіття в Україні на майбутні роки. Наведено заходи покращення якості фінансового забезпечення ринку праці. Проаналізовано офіційні статистичні дані Держкомсату та служби зайнятості Дніпропетровської області щодо кількості безробітних по областях України. Запропоновано шляхи подолання регіональних диспропорцій на ринку праці та заходи, що підвищать якість національної робочої сили, попит на робочу силу в цілому та забезпечать зменшення відсотка регіонального безробіття в Україні.

V. Cherba, I. Silina, А. Linnyk

ANALYSIS OF REGIONAL SPECIFICS AND DISPROPORTIONS OF THE LABOR MARKET IN UKRAINE

Summary

The article highlights the issues of the contemporary labor market functioning in Ukraine. The employment and unemployment indices, level of economically active and unemployed population of Ukraine for the period of 2013—2015 were analyzed, distinguishing regional differences and specifics. The causes of unemployment were identified; the methods of control and ways to overcome unemployment were substantiated. The unemployment levels in Ukraine were forecast for the years to come. The measures for improving the quality of financial support to the labor market were presented. The official statistical data provided by the State Statistics Committee and the Employment Service in Dnipropetrovsk Region concerning the number of unemployed by regions of Ukraine were analyzed. The suggested ways to overcome regional disparities in the labor market and measures to improve the quality of national labor force, the demand for labor force in general and to reduce the regional unemployment rates in Ukraine.

№ 11 2016, стор. 62 - 66

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 743

Відомості про авторів

В. М. Черба

к. н. з держ. управл., доцент кафедри економічної теорії, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

V. Cherba

Ph.D. in Public Administration, Associate Professor of the Department of Economic Theory, University of Customs and Finance, Dnipropetrovsk


І. С. Сіліна

студентка гр. ФК-15-3, спеціальність "Фінанси", Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

I. Silina

Student of group ФК-15-3, majoring in Finance, University of Customs and Finance, Dnipropetrovsk


А. О. Лінник

студентка гр. ФК-15-3, спеціальність "Фінанси", Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

А. Linnyk

Student of group ФК -15-3, majoring in Finance, University of Customs and Finance, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Черба В. М., Сіліна І. С., Лінник А. О. Аналіз регіональних особливостей та диспропорцій ринку праці в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 11. С. 62–66.

Cherba, V., Silina, I. and Linnyk, А. (2016), “Analysis of regional specifics and disproportions of the labor market in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 62–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.