EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ПРОЕКЦІЯ ПЕРЕТИНУ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
В. В. Нонік

Назад

УДК: 351.824.1

В. В. Нонік

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ПРОЕКЦІЯ ПЕРЕТИНУ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Визначено, що основою формування системи нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку є ідентифікація запитів користувачів, що обумовлює специфіку формування його організації та методології. Метою нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку є гармонізація запитів користувачів та уникнення інформаційних конфліктів. Розроблено склад та класифікацію користувачів бухгалтерського обліку, з метою гармонізації їх інтересів. Обгрунтовано потребу у вивченні бухгалтерського обліку як проекції перетину інтересів учасників соціально-економічних відносин та об'єкт нормативно-правового регулювання. Встановлено, що система нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку повинна бути направлена на формування механізму практичної реалізації його методології та організації як інформаційної моделі взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем та інформаційної моделі економічної дійсності.

V. Nonik

FINANCIAL ACCOUNTING AS PROJECTION OF CROSSING OF THE SOCIAL AND ECONOMIC RELATIONS PARTICIPANTS INTERESTS AND OBJECT OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

It is determined that a basis of forming of the legislation system of financial accounting is identification of requests of users, causes specifics of forming of its organization and methodology. The purpose of standard legal regulation of financial accounting is harmonization of requests of users and to avoid the information conflicts. The structure and classification of users of the financial accounting information have been developed, for the purpose of harmonization of their interests. The need for studying of financial accounting as a projection of crossing of the social and economic relations participants' interests and object of standard legal regulation have been proved. It has been established that the system of standard legal regulation of financial accounting, should be directed to forming of the mechanism of practical implementation of its methodology and the organization as information model of interaction of the entity with external environment and information model of economic reality.

№ 11 2016, стор. 77 - 82

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 552

Відомості про авторів

В. В. Нонік

к. ю. н., проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

V. Nonik

Cand.Jur.Sci., vice rector for scientific and pedagogical work, legal and social problems Zhytomyr state technological university, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Нонік В. В. Бухгалтерський облік як проекція перетину інтересів учасників соціально-економічних відносин та об'єкт державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 11. С. 77–82.

Nonik, V. (2016), “Financial accounting as projection of crossing of the social and economic relations participants interests and object of public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 77–82.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.