EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЇ У ВІДТВОРЕННЯ ОСУШЕНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
В. А. Голян, В. В. Савчук, І. І. Андрощук

Назад

УДК: 332.146:330.322:[332.234.4:631.1:631.62]

В. А. Голян, В. В. Савчук, І. І. Андрощук

ІНВЕСТИЦІЇ У ВІДТВОРЕННЯ ОСУШЕНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Анотація

Встановлено, що осушені сільськогосподарські угіддя використовуються неефективно у зв'язку з високим рівнем дефіцитності капітальних інвестицій в модернізацію мереж гідротехнічних споруд, що пов'язано з низьким рівнем інвестиційної привабливості сільськогосподарського виробництва в зоні ризикового землеробства. Проаналізовано основні тенденції фінансування утримання міжгосподарських та внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних споруд, а також проведення меліоративних заходів у Волинській області, що дало підстави обгрунтувати доцільність диверсифікації форм, методів та джерел інвестиційного забезпечення регіонального водогосподарсько-меліоративного підкомплексу.
Обгрунтовано, що в разі зняття мораторію на вільний оборот осушених сільськогосподарських угідь ефективним методом залучення приватних інвестицій є сек'юритизація, яка передбачає випуск боргових чи дольових цінних паперів під заставу земельних та земельно-господарських активів. Доведено, що в умовах відсутності в зоні осушення Поліського економічного району вертикально інтегрованих підприємницьких об'єднань холдингового типу дієвими формами нарощення інвестиційного потенціалу модернізації мереж гідротехнічних споруд меліоративних систем є кооперація та кластеризація, які дають можливість консолідувати інвестиційні можливості особистих селянських господарств та фермерів щодо відновлення робочого стану інженерних споруд водогосподарсько-меліоративної інфраструктури.

V. Golyan, V. Savchuk, I. Androshchuk

INVESTMENT IN REPRODUCTION OF DRAINED AGRICULTURAL LANDS: REGIONAL PECULIARITIES

Summary

It has been determined that drained agricultural lands are managed inefficiently due to the high level of capital investment's deficiency into modernization of water development facilities driven by a low level of investment attractiveness of agricultural production in areas of risk farming. The main trends of financing interfarm and intrafarm networks of water development facilities as well as meliorative measures in Volyn' region have been analysed, which gave ground to substantiate the expediency to diversify the forms, methods and sources of investment provision of regional hyrdroeconomical and land-reclamation sub-complex.
It has been substantiated that in case of withdrawing the moratorium on free circulation of drained agricultural lands, securitisation would be an efficient method to attract private investment, which implies issuing debt or equity securities secured on land assets. It has been proven that under the conditions of absence of integrated entrepreneurial holding associations in drainage areas of Polissya economic region, the cooperation and clustering would be the efficient forms of increasing the investment potential of modernization of networks of water development facilities and land-reclamation systems, that allow to consolidate investment opportunities of private agricultural businesses as regards restoring operational state of engineering works of hyrdroeconomical and land-reclamation infrastructure.

№ 12 2016, стор. 13 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 663

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"


В. В. Савчук

аспірант відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

V. Savchuk

postgraduate student of the department of land and forest resources economy problems, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"


І. І. Андрощук

к. е. н., громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Луцьк

I. Androshchuk

Candidate of Science (Econ.), Non-governmental organization "European Analytical Centre", Lutsk

Як цитувати статтю

Голян В. А., Савчук В. В., Андрощук І. І. Інвестиції у відтворення осушених сільськогосподарських угідь: регіональні особливості. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 12. С. 13–21.

Golyan, V., Savchuk, V. and Androshchuk, I. (2016), “Investment in reproduction of drained agricultural lands: regional peculiarities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 13–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.