EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТАРИФОУТВОРЕННЯ В ЖКГ: ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРАКТИЧНІ СУПЕРЕЧНОСТІ
І. А. Островський, В. М. Прасол, О. І. Славута

Назад

УДК: 336.1:352

І. А. Островський, В. М. Прасол, О. І. Славута

ТАРИФОУТВОРЕННЯ В ЖКГ: ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРАКТИЧНІ СУПЕРЕЧНОСТІ

Анотація

Розглянуто суперечності тарифоутворення у сфери житлово-комунального господарства. Узагальнено порівняльну статистику житлово-комунальних тарифів і рівня доходів у країнах Східної та Центральної Європи. Досліджено теоретичні передумови формування тарифів у житлово-комунальному господарстві. Проаналізовано особливості базисних інституційних порядків, що визначають правила і норми поведінки господарюючих суб'єктів, зокрема статичні й динамічні ефекти поведінки. Окремо досліджено специфіку корпоративного регулювання, що синтезує вплив державних і ринкових інститутів. Підкреслено комплексний вплив тарифоутворення на регулювання галузі в цілому. Розрізнено особливості формування житлових і комунальних тарифів. Обгрунтовано необхідність впровадження системи довгострокового тарифного регулювання і тарифного планування з метою стимулювання залучення інвестицій в будівництво і модернізацію підприємств та інфраструктури житлово-комунального господарства.

I. Ostrovskyi, V. Prasol, О. Slavuta

THE TARIFF-SETTING IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES: THEORETICAL PRECONDITIONS AND PRACTICAL CONTRADICTIONS

Summary

The contradiction of tariff-setting in housing and communal services сonsidered. The comparative statistics communal tariffs and income levels in Eastern and Central Europe is generalized. The theoretical preconditions for the formation of tariffs for housing and communal services researched. The features of the basic institutional orders that determine the rules and norms of behavior of economic subjects analyzed, including static and dynamic effects of behavior. The corporate investigated the specific regulation that synthesizes the impact of public and market institutions separately researched. The complex impact on tariff regulation of the sector as a whole highlighted. The features of formation of housing and communal tariffs are distinguished. The need for the introduction of long-term tariff regulation and tariff planning to stimulate attraction of investments in building and modernization of enterprises and infrastructure of housing and communal services substantiated.

№ 12 2016, стор. 59 - 63

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 697

Відомості про авторів

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

I. Ostrovskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv


В. М. Прасол

доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

V. Prasol

Associate Professor of Department of Business Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv


О. І. Славута

старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

О. Slavuta

Senior Lecturer of Department of Business Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

Як цитувати статтю

Островський І. А., Прасол В. М., Славута О. І. Тарифоутворення в жкг: теоретичні передумови та практичні суперечності. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 12. С. 59–63.

Ostrovskyi, I., Prasol, V. and Slavuta, О. (2016), “The tariff-setting in housing and communal services: theoretical preconditions and practical contradictions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 59–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.