EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗМІН У СИСТЕМІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
Ю. Р. Примак

Назад

УДК: 336.7

Ю. Р. Примак

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗМІН У СИСТЕМІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Анотація

Досліджено сутність та основні складові валютного регулювання на національному ринку. Надано опис ключових моментів валютного впливу держави, розглянуто вплив законодавчих змін у сфері валютного контролю на банківську діяльність. Описано особливості та нововведення сучасного валютного законодавства України на прикладі головних обмежень щодо здійснення валютних операцій на ринку для фізичних та юридичних осіб. У статті проведено порівняльний аналіз впливу валютного законодавства на фінансовий стан банків та надано прогнози і висновки про можливі їх наслідки. Розглянуто особливості важелів впливу держави в сфері валютного регулювання. Досліджено методики впливу на валютний ринок на прикладі європейських країн. Окреслено основні проблеми валютного регулювання в Україні та шляхи їх вирішення.

J. Prymak

THE IMPACT ANALYSIS CHANGES IN THE SYSTEM OF EXCHANGE REGULATION ON THE FINANCIAL POSITION OF BANKS

Summary

The essence and main components of currency regulation in the national market investigated. Provided description of the key points of exchange of state, the influence of legislative changes in exchange control in banking. Described features and innovations of the modern currency legislation of Ukraine for example of the major restrictions on relation to realization of exchange transactions for physical persons and legal entities on the market. In the article conducted the comparative impact analysis of the currency legislation on the banks financial position and provided forecasts and conclusions about the possible consequences. The features leverage of the state in the sphere of exchange regulation considered. Studied techniques influence on the currency market by example of European countries. The basic problem of exchange regulation in Ukraine and ways of solving them designated.

№ 12 2016, стор. 70 - 73

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 607

Відомості про авторів

Ю. Р. Примак

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

J. Prymak

postgraduate student of accounting in credit and budgetary institutions and economic analysis department, Kyiv National Economic University, Kyiv

Як цитувати статтю

Примак Ю. Р. Аналіз впливу змін у системі валютного регулювання на фінансовий стан банківських установ. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 12. С. 70–73.

Prymak, J. (2016), “The impact analysis changes in the system of exchange regulation on the financial position of banks”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 70–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.