EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ
О. М. Іванова

Назад

УДК: 005.311.2:658

О. М. Іванова

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто проблему комплексного підходу до визначення характерних рис та класифікації інформаційних потоків. Узагальнено основні характеристики інформаційних потоків, серед яких напрям (цілеспрямованість даних, які передаються); структура (залежить від інформаційного наповнення та є об'єднанням інформаційних масивів); часовий період функціонування (термін від початку генерації інформаційного змісту потоку до його отримання). Специфічними рисами, які характеризують рух інформаційних потоків підприємства, є швидкість, дискретність, інтенсивність, ємність, щільність, багатофункціональність. Якість інформаційних потоків значною мірою залежить від якості інформації, рух якої вони забезпечують. Представлено класифікацію інформаційних потоків, що сприятиме забезпеченню розуміння механізму цілеспрямованого управління ними на підприємствах. Розглянуто такі класифікаційні ознаки: тематичне спрямування змісту, спеціалізація використання, сфера циркуляції, напрям руху відносно підприємств, спосіб отримання інформації із зовнішнього середовища, період інформаційних даних, офіційність, масштаб дії, приналежність до учасників інформаційного обміну, рівень управління, форма носіїв інформації, надійність, ступінь ідентифікації, періодичність виникнення, структура.

E. Ivanova

CHARACTERISTICS AND CLASSIFICATION OF INFORMATION FLOW OF ENTERPRISES

Summary

The problem of a comprehensive approach to determination of the characteristics and classification of information flows are considered in the article. The main characteristics of information flows, including direction (determination of data transferred); structure (depending on the content and uniting information files); operation time period (time from the beginning of generation of information flows' content to its receiving). The specific features that characterize the movement of information flows of an enterprise are speed, discretion, intensity, capacity, density, and multi-functionality. The quality of information flows is largely dependent on the quality of information, the movement of which provides it. The classification of information flows that will promote understanding of the mechanism of purposeful management of enterprises is presented. The following classification features are considered: thematic direction of content, specialization of use, circulation area, direction towards enterprises, the way of information obtaining from the environment, period of information data, regularity, scale of actions, the belonging to the members of information exchange, management level, a form of information carrier, reliability, the degree of identification, frequency of occurrence, and structure.

№ 13 2016, стор. 18 - 22

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 995

Відомості про авторів

О. М. Іванова

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

E. Ivanova

PhD., senior teacher of the Department of Business Economics, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

Як цитувати статтю

Іванова О. М. Характеристика та класифікація інформаційних потоків підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13. С. 18–22.

Ivanova, E. (2016), “Characteristics and classification of information flow of enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 18–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.