EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н. Б. Демчишак, В. В. Мамчук

Назад

УДК: 330.341.1(477)

Н. Б. Демчишак, В. В. Мамчук

РОЛЬ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті представлено результати проведеної оцінки ролі венчурних фондів у формуванні інноваційного потенціалу економіки України. Розглянуто сутність венчурного фінансування, проаналізовано особливості венчурного інвестування та динаміку здійснення інвестицій на основі венчурного капіталу за кордоном. Також у статті розглянуто галузі вітчизняної економіки, в які було спрямовано найбільші обсяги інвестицій упродовж останніх років. Окреслено основні проблеми при здійсненні фінансування інноваційних проектів на основі венчурного капіталу в Україні. Як результат, запропоновано шляхи подолання їхнього вирішення на основі досвіду іноземних країн. Доведено, що для розвитку інноваційного потенціалу України важливо посилювати зв'язок між бізнесом та провідними університетами з науковим потенціалом у контексті роботи останніх над необхідними для економіки в цілому та її реального сектору інноваційними проектами.

N. Demchyshak, V. Mamchuk

ROLE OF VENTURE CAPITAL FUNDS IN GENERATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE UKRAINE ECONOMY

Summary

The article presents results of the conducted estimation of venture funds in the context of forming of innovative potential in the economy of Ukraine. The essence of the venture financing is considered, the features of the venture investing and dynamics of realization of investments based on venture capital in the world are analyzed. Also in the article considered industries of the home economy, which are the most attractive for investments during the last years. Determined basic problems of realization and financing of innovative projects based on venture capital in Ukraine. As a result, the ways of the overcoming of these problems are offered based on the example of foreign countries experience. It is determined that for the development of the innovative potential of Ukraine it is important to strengthen the connection between business and universities with scientific potential in the context of work of the last on necessary for whole economy and its real sector innovative projects.

№ 13 2016, стор. 29 - 34

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 627

Відомості про авторів

Н. Б. Демчишак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

N. Demchyshak

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv


В. В. Мамчук

студентка напряму підготовки "Фінанси і кредит", Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

V. Mamchuk

student of straight preparations "Finances and credit", Ivan Franko National University of L'viv

Як цитувати статтю

Демчишак Н. Б., Мамчук В. В. Роль венчурних фондів у формуванні інноваційного потенціалу економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13. С. 29–34.

Demchyshak, N. and Mamchuk, V. (2016), “Role of venture capital funds in generation of innovative potential of the Ukraine economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 29–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.