EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ
Н. О. Слободянюк

Назад

УДК: 334+338.2

Н. О. Слободянюк

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ

Анотація

Актуальність статті визначається необхідністю більш активного використання механізмів державно-приватного партнерства для забезпечення прогресивного розвитку національної економіки на основі врахування провідних зарубіжних практик. Виділено етапи розвитку проектного фінансування, які стали основою державно-приватного партнерства у світовій практиці. Визначено об'єкти, для створення і використання яких були використані механізми державно-приватного партнерства в окремих країнах світу. Ідентифіковано організаційно-правову форму, принципи і функції діяльності центрів державно-приватного партнерства у країнах ОЕСР. Виокремлено визначальні ознаки державно-приватного партнерства, які необхідно враховувати при розробці інвестиційних стратегій державно-приватного партнерства в Україні на основі зарубіжного досвіду: реалізація масштабних, національних або міжнародних, суспільно значущих проектів; взаємодія між державою та приватним бізнесом передусім в інфраструктурних галузях; виключно узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою отримання взаємної вигоди, справедливий розподіл між державним та приватним партнерами ризиків, пов'язаних з виконанням договорів, створення центрів державно-приватного партнерства.

N. Slobodyanyuk

FOREIGN EXPERIENCE OF STRATEGIC PUBLIC- PRIVATE PARTNERSHIP IN THE INVESTMENT SPHERE

Summary

Relevance of the article the need for more active use of mechanisms of state-private partnership to ensure the progressive development of the national economy based on consideration of the leading foreign practices. Highlight stages of the project financing, which became the basis of public-private partnership in the world. Defined objects to create and use mechanisms which were used public-private partnerships in some countries. Identified legal form, principles and functions of the centers of public-private partnerships in OECD countries. Thesis there is determined the defining features of public-private partnership that must be considered when developing investment strategies of public-private partnership in Ukraine based on international experience: implementation of large-scale, national or international, socially important projects; interaction between the state and private business primarily in infrastructure sectors; only reconciling the interests of public and private partners to obtain mutual benefits, equitable distribution between public and private partners, risks associated with the performance of contracts, creation of centers of public-private partnerships.

№ 13 2016, стор. 49 - 53

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 359

Відомості про авторів

Н. О. Слободянюк

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривій Ріг

N. Slobodyanyuk

PhD (Economics), Associate Professor, Head of Finance and Banking Department, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhaylo Tugan-Baranovskiy, Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Слободянюк Н. О. Зарубіжний досвід стратегічного державно-приватного партнерства в інвестиційній сфері. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13. С. 49–53.

Slobodyanyuk, N. (2016), “Foreign experience of strategic public- private partnership in the investment sphere”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 49–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.