EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ ТА МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РІЗНИХ КРАЇН
І. С. Бандура

Назад

УДК: 351.84

І. С. Бандура

ІНСТРУМЕНТИ ТА МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РІЗНИХ КРАЇН

Анотація

Визначено, що побудова певної моделі соціальної політики, як правило, більшою мірою є прерогативою держави, тому використовувати ринкові методи у чистому вигляді як мінімум важко. При цьому найбільша ефективність теоретично досягається за рахунок впровадження квазіринкових відносин і механізмів у соціальну сферу. Досліджено, що в процесі розвитку сформувався багатий інструментарій соціальної політики, конкретний вибір і ефективність якого є предметом гострих дискусій вчених і практиків. Прихильники ліберальної доктрини вважають, що занадто активне втручання держави і "щедрі" соціальні програми послаблюють стимули до праці у одержувачів допомог, і в той же час зменшують стимули до інвестування у тих, хто більшою мірою фінансує ці програми за рахунок прогресивних податків. Навпаки, неокейнсіанці і інституціоналісти вважають, що проблема бідності не вирішена сьогодні до кінця навіть у розвинених країнах, що не виправдовує максимального втручання держави в економіку.

I. Bandura

TOOLS AND MODELS OF STATE SOCIAL POLICY DIFFERENT COUNTRIES

Summary

It was determined that the construction of a model of social policy is generally more the prerogative of the state, so the use of market methods in pure form at least difficult. The greatest theoretical efficiency is achieved through the introduction kvazirynkovyh relations and mechanisms in the social sphere. Studied that emerged in the development of rich tools of social policy, the specific choice and efficiency which are the subject of intense debate scientists and practitioners. Supporters of the liberal doctrine believe that too active state intervention and "generous" social programs weaken incentives to work with beneficiaries, and at the same time reduce the incentives to invest in those who are more financing these programs through progressive taxation. Instead, neokeynsiantsi and institutionalists believe that the problem of poverty is not solved by the end of today, even in developed countries does not justify the maximum state intervention in the economy.

№ 13 2016, стор. 94 - 98

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 771

Відомості про авторів

І. С. Бандура

аспірант, Академія муніципального управління, м. Київ

I. Bandura

postgraduate student, Academy of Municipal Administration, Kyiv

Як цитувати статтю

Бандура І. С. Інструменти та моделі державної соціальної політики різних країн. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13. С. 94–98.

Bandura, I. (2016), “Tools and models of state social policy different countries”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 94–98.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.