EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У ФОРМІ ГУДВІЛУ
В. М. Диба

Назад

УДК: 657

В. М. Диба

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У ФОРМІ ГУДВІЛУ

Анотація

У статті розглянуто нематеріальні активи у формі гудвілу. Проаналізовано теоретичні підходи до визначення змісту гудвілу, а також його визначення згідно з національними та міжнародними стандартами обліку. Узагальнено точки зору вітчизняних та зарубіжних авторів стосовно обгрунтування гудвілу як форми нематеріального активу, ідентифікації його специфічних характеристик та можливостей практичного застосування. Критичний аналіз фахової літератури та нормативно-правових джерел дозволив стверджувати, що в умовах сучасності існують три основні підходи до розуміння поняття "гудвіл". З огляду на проведене дослідження виокремлено економічний, юридичний та бухгалтерський підходи, які дають змогу окреслити зміст гудвілу з огляду на усю різноманітність його проявів. Звернуто увагу на класифікацію гудвілу за етапами трансформації результатів інтелектуальної діяльності в інтелектуальний продукт.

V. Dyba

IDENTIFICATION OF INTANGIBLE ASSETS IN THE FORM OF GOODWILL

Summary

The intangible assets in the form of goodwill are investigated in the article. The theoretical approaches to the differentiation of goodwill's essence and its definition according to the domestic and international standards of accounting are analyzed. The points of views of domestic and foreign authors concerning justification of goodwill as a form of intangible asset, identifying its specific characteristics and opportunities for practical application are overviewed. Critical analysis of professional literature and regulatory sources create the possibility to concern that there are three main approaches to understanding the concept of "goodwill" nowadays. According to this study economic, legal and accounting approaches are differentiated, which create the possibility to understand the essence of goodwill due to the diversity of all its manifestations. The attention is paid to the classification of goodwill according to the phases of results' of innovative activity into intellectual product transformation.

№ 14 2016, стор. 15 - 19

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 486

Відомості про авторів

В. М. Диба

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

V. Dyba

Candidat of Sciences (Ph. D.) in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Entrepreneurship Activities Accounting Department of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Як цитувати статтю

Диба В. М. Ідентифікація нематеріальних активів у формі гудвілу. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 14. С. 15–19.

Dyba, V. (2016), “Identification of intangible assets in the form of goodwill”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 15–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.