EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ
Н. Б. Демчишак, М. Б. Швець

Назад

УДК: 336.025.12:330.341.1](477)

Н. Б. Демчишак, М. Б. Швець

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ

Анотація

Метою статті є визначення оптимальних шляхів стимулювання інноваційної діяльності в Україні на прикладі досвіду зарубіжних держав. Для забезпечення інноваційного розвитку обгрунтовано необхідність поєднання застосування прямих і непрямих інструментів фінансового регулювання в Україні таких, як податкові пільги, пряма підтримка, державно-приватне партнерство. Доведено, що у процесі розвитку національної економіки потрібно враховувати досвід розвинених країн, зокрема тих, що близькі Україні, зважаючи на економічні та історичні фактори. Проаналізовано позитивний ефект від застосування податкових пільг для підвищення рівня інвестування в науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, які активно застосовуються у країнах Європи і США. Обгрунтовано, що зважаючи на сучасні реалії функціонування української економіки уряду необхідно підтримувати та заохочувати інноваторів, застосовуючи податкові стимулів, ефективність яких підтверджена досвідом іноземних країн.

N. Demchyshak, M. Shvets

FOREIGN EXPERIENCE OF FINANCIAL REGULATION OF INNOVATION AND DIRECTIONS OF ITS IMPLEMENTATION IN NATIONAL PRACTICE

Summary

The objective of this paper is to identify the best ways of innovation development in Ukraine by the example of foreign countries. To support an innovative activity in the private sector Ukrainian government has to implement an appropriate mix of direct and indirect instruments such as tax credits, direct support and public-private partnerships. In Ukraine, we have a lot to learn by the example of the developed countries, but we should also pay attention to the experience of countries that are close to us for economic and historical factors. We find positive effects of R&D tax incentives on the probability to invest in R&D,. This trend is evident in European countries and the USA. In order to the current realities of the Ukrainian economy, the government should support and encourage innovators. The experience of foreign countries shows that there is a positive effect of the use of tax incentives.

№ 14 2016, стор. 24 - 29

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 625

Відомості про авторів

Н. Б. Демчишак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

N. Demchyshak

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv


М. Б. Швець

студентка напряму підготовки "Фінанси і кредит", Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

M. Shvets

student of straight preparations "Finances and credit", Ivan Franko National University of L'viv

Як цитувати статтю

Демчишак Н. Б., Швець М. Б. Зарубіжний досвід фінансового регулювання інноваційної діяльності та напрями його імплементації у вітчизняну практику. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 14. С. 24–29.

Demchyshak, N. and Shvets, M. (2016), “Foreign experience of financial regulation of innovation and directions of its implementation in national practice”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 24–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.