EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ "КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА" В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ
К. В. Багацька

Назад

УДК: 330.142.23

К. В. Багацька

ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ "КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА" В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ

Анотація

У статті досліджено витоки поняття "капіталізація підприємства". Підкреслено значення капіталізації підприємства в розвитку ринкової економіки. Досліджено еволюцію поглядів зарубіжних вчених на капіталізацію підприємств. Встановлено, що економічною сутністю капіталізації підприємств, як і любого активу, є теперішня вартість майбутніх доходів, згенерованих цим активом. Приведення майбутніх доходів до теперішнього часу являє собою процес дисконтування. Теорія капіталізації компанії в сучасному її контексті почала формуватися економістами-неокласиками з кінця ХІХ ст. і набула популярності в другій пол. ХХ ст. Теорія капіталізації дала поштовх відомим неокласичним теоріям корпоративних фінансів, як теорема іррелевантності, теорія ризику, теорія оптимізації інвестиційного портфеля, теорія арбітражного ціноутворення тощо. Встановлено, що згідно з теорією капіталізації, капіталізація підприємства і ринкова вартість підприємства є тотожними поняттями, хоча методики їх розрахунку відрізняються. Теорія капіталізації дала поштовх в розвитку багатьох сучасних фінансових теорій, які на сьогодні знаходяться у стадії розвитку і удосконалення.

K. Bagatska

EVOLUTION OF THE "ENTERPRISE CAPITALIZATION" CONCEPT IN THE CONTEXT OF MODERN THEORIES OF CORPORATE FINANCE

Summary

In this article we investigate the origins of "Enterprise capitalization" concept. The importance of company capitalization in the development of a market economy were emphasized. The evolution of views on foreign scientists capitalization companies were researched. We have found that economic essence of company capitalization, as any asset, is the present value of future income generated by the asset. Transformation of future income to the present is available due to discounting process. Theory of capitalization in its modern context was formed by the Neoclassicists economists from the late XIX century and has become popular in the second half of XX century. The capitalization theory gave impetus to famous neoclassical theory of corporate finance, such as Irrelevance theory, Theory of risk, Theory of investment portfolio optimization, Theory of arbitrage pricing etc. We have found that according to the capitalization theory, company capitalization and market value of company are identical concepts, but their calculation methods differ. Capitalization theory has given impetus to the development of many modern financial theories that are currently under development and improvement.

№ 15 2016, стор. 19 - 22

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 540

Відомості про авторів

К. В. Багацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

K. Bagatska

PhD, Associate professor, Assistant Professor of Finance department, National University of Food Technologies, Kyiv

Як цитувати статтю

Багацька К. В. Еволюція поняття "капіталізація підприємства" в контексті сучасних теорій корпоративних фінансів. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 15. С. 19–22.

Bagatska, K. (2016), “Evolution of the "enterprise capitalization" concept in the context of modern theories of corporate finance”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 19–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.