EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Л. А. Весельська

Назад

УДК: 351: 314.1

Л. А. Весельська

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

У статті розглядається проблема регулювання міграційних процесів на сучасному етапі розвитку суспільства з метою виявлення найбільш ефективних механізмів попередження загроз національній безпеці. Показується, що ефективність міграційної політики залежить від сутності факторів, що формують міграційний процес, а також обстоюється необхідність врахування як негативних, так і позитивних наслідків, які дадуть змогу оцінювати як детермінують міграційні процеси в контексті забезпечення національної безпеки. Обгрунтовується поділ механізмів регулювання міграційних процесів на дві групи: політичні та соціокультурні та визначаються детермінанти, узагальнені характеристики яких визначають мобільність кожної окремої людини. Крім того, в статті дається авторське визначення міграції, яке полягає в тому, що міграція — це природний прояв мобільності людини, усвідомлене його прагнення до безпечних умов існування, реалізації свого творчого і інтелектуального потенціалу з метою поліпшення умов існування та сталого задоволення своїх потреб. У процесі вивчення сучасних чинників, що породжують міграційні процеси, виділено дві закономірності, зокрема: з одного боку, багато в чому ці чинники групуються в залежності від суб'єктивного дослідницького підходу. З іншого — не дивлячись на глобалізаційний характер сучасних міграційних процесів, можна говорити, що з методологічної точки зору вони можуть бути вивчені тільки в певному регіональному контексті. Це пояснюється тим, що причини, що провокують міграцію, породжуються в конкретному місці, в конкретному випадку, в конкретний період.

L. Veselska

THEORETICAL FOUNDATIONS OF REGULATING MIGRATION PROCESSES

Summary

The article devotes to the problem of regulation of migration processes in modern society in order to identify the most effective mechanisms for prevention of threats to national security. We are sure, that the effectiveness of migration policy depends on the nature of the factors that shape migration process and advocated the need to consider both negative and positive effects that will determine how to evaluate the migration processes in the context of national security. The mechanism of regulation of migration processes consist of two groups: the political and socio-cultural parts and its determinants also and generalized mobility characteristics which define each individual. In additional, in the article has the author's definition of migration, (migration — is the natural expression of human mobility, conscious of its commitment to safe living conditions, realize their creative and intellectual potential to improve living conditions for sustainable and meet their needs).
We identified two patterns in studying modern factors which cause migration The first one shows, that in many respects, these factors are grouped according to subjective approach of researcher. The second one, despite the nature of modern globalization of migration can say that from a methodological point of view they can be studied only in a regional context. This is understandable, because the causes that provoke migration generated in a particular place, as a particular event at a particular time.

№ 15 2016, стор. 39 - 41

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 517

Відомості про авторів

Л. А. Весельська

к. держ. упр., докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

L. Veselska

PhD in public administration., doctoral student of department globalization, european integration and national security management, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Весельська Л. А. Теоретичні засади регулювання міграційних процесів. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 15. С. 39–41.

Veselska, L. (2016), “Theoretical foundations of regulating migration processes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 39–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.