EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Є. Б. Хаустова

Назад

УДК: 330.14.012

Є. Б. Хаустова

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Анотація

Капіталізація результатів інтелектуальної діяльності породжує інноваційну діяльність, в якій на першому місці є оцінка вартості інтелектуальних активів з метою реалізація прав власності. Розширення автономності вітчизняних вищих навчальних закладів (ВНЗ) передбачає розвиток відносин власності на інтелектуальні активи між державними та приватними структурами, що в свою чергу вимагає удосконалення підходів до оцінки зазначених активів у ході спільних інвестиційних проектів з приводу створення таких активів та власності на результати їх капіталізації (використання).
У статті визначено, що управління інтелектуальним активами державного ВНЗ з точки зору обліково-аналітичного забезпечення вимагає паралельного опрацювання інформації за декількома напрямами:
1) нарощування інтелектуального потенціалу та селекція (відбір) інтелектуальних активів з обліковою оцінкою їх вартості (витрат на їх створення з урахуванням зміни корисності) відповідно до НП(с)БОДС 122 та 127 у державній сфері;
2) комерціалізацію інтелектуальних ресурсів та капіталізацію доходів від їх використання;
3) капіталізацію інтелектуальних активів шляхом внутрішніх та зовнішніх інвестицій з амортизацією та переоцінкою вартості відповідно до НП(с)БОДС 122, 133, 135 в державній сфері.
Інвестиції в процесі капіталізації нематеріальних активів вимагають проведення оцінки їх вартості як кількісними, так і якісними методами. Їх дослідження показало, що до оцінки гудвілу та ділової репутації в умовах діяльності державного навчального закладу можливе застосування тільки не бухгалтерських або якісних методів. Процедура тестування або якісна оцінка (можливостей капіталізації) винаходів, результатів розробок, ідей та інших видів інтелектуальних активів за наявності доступ до інтернет-мережі проводиться на базі інформаційних систем трансферних технологій та інформаційних ресурсів. Від позиціювання в таких інформаційних системах фахівці отримують результати тестування, які є аналогом результатів соціологічних опитувань та експертної оцінки.

Y. Khaustova

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE CAPITALIZATION OF INTELLECTUAL ASSETS IN TERMS OF PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Summary

Capitalization of intellectual activity generates innovation, in which the first valuation of intellectual assets for the purpose of implementation of property rights. Expansion of autonomy of local institutions of higher education involves the development of property relations in intellectual assets between public and private entities, which in turn requires improvement of approaches to assessing these assets in the course of joint investment projects on creation of assets and ownership of results and capitalization (use).
The article stipulates that the management of intellectual assets of state higher education institutions in terms of accounting and analytical support requires parallel processing of information in several areas:
1) increase intellectual capacity and selection (selection) intellectual assets accounting estimate their cost (cost of their creation to the changing utility) in accordance with national accounting standards 122 and 127 in the public sector;
2) the commercialization of intellectual resources and capitalization of income from their use;
3) the capitalization of intellectual assets by domestic and foreign investment and depreciation of revaluation according to national accounting standards 122, 133, 135 in the public sector.
Investments in the capitalization of intangible assets require assessment of their value both quantitative and qualitative methods. Their study showed that the evaluation of goodwill and reputation in terms of public education institution may use not only accounting or qualitative methods. The procedure for testing or quality assessment (capacity capitalization) inventions, development results, ideas and other intellectual assets if access to the Internet network is based on the transfer of information technologies and information resources. From the positioning of such information systems specialists receive test results, which are analogous to the results of opinion polls and expert evaluation.

№ 16 2016, стор. 14 - 17

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 391

Відомості про авторів

Є. Б. Хаустова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Y. Khaustova

Associate Professor, Ph.D, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

Як цитувати статтю

Хаустова Є. Б. Обліково-аналітичне забезпечення капіталізації інтелектуальних активів в умовах діяльності державного вищого навчального закладу . Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 16. С. 14–17.

Khaustova, Y. (2016), “Accounting and analytical support for the capitalization of intellectual assets in terms of public higher education institution”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 14–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.