EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Н. П. Владімірова

Назад

УДК: 338.246.025.2

Н. П. Владімірова

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

У статті дістало подальшого розвитку теоретичне обгрунтування та удосконалення напрямів реформування державного фінансового контролю (далі — ДФК) задля забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання шляхом дослідження недоліків, що притаманні ДФК України на сучасному етапі його розвитку; визначення основ побудови європейської моделі функціонування ДФК; узагальнення законодавчо-нормативного забезпечення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту суб'єктів господарювання як базису процесу реформування в країнах-кандидатах до вступу в ЄС.
Для визначення існуючих недоліків, що притаманні ДФК на сучасному етапі його розвитку використано методи аналізу, синтезу та теоретичного узагальнення. Застосування методу індукції та дедукції, а також причинно-наслідкового зв'язку дозволили окреслити та обгрунтувати напрями удосконалення реформування ДФК задля забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання.
Таким чином, в якості напрямів реформування ДФК задля забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання пропонується застосування ряду заходів, найважливішими з яких з огляду суб'єктів господарювання є: удосконалення інформаційно-комунікаційного, фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення розвитку ДФК; посилення профілактичної функції ДФК; удосконалення організаційного та методичного забезпечення відносно нових форм контролю; сприяння реформам у сфері корпоративного управління, особливо в частині удосконалення організаційно-методичного забезпечення внутрішнього контролю та в частині впровадження внутрішнього аудиту на державних, комунальних підприємствах та інших суб'єктах державного та комунального секторів економіки (окрім бюджетних установ).

N. Vladimirova

DIRECTIONS OF REFORMING THE STATE FINANCIAL CONTROL TO ENSURE THE FINANCIAL SAFETY OF THE ECONOMIC ACTIVITY ENTITIES

Summary

The article is devoted to further development of the theoretical justification and improvement of the directions of reforming the state financial control (further — SFC) to ensure the financial safety of the economic activity entities by examining the shortcomings that are inherent Ukrainian SFC at the present stage of its development; determining the foundations of the European model of SFC; synthesis of the legislative and normative ensuring the internal control and internal audit of the economic activity entities as the basis of the process of reforming in the candidate countries for EU accession.
Besides, the author used methods of analysis, synthesis and theoretical generalization to determine the existing shortcomings that are inherent SFC at the present stage of its development. Directions for improvement of reforming SFC to ensure the financial safety of the economic activity entities were defined and justified with such methods as induction, deduction and causation.
Thus, the reform of SFC to ensure the financial safety of the economic activity entities consists of a lot of measures such as improving information and communication, financial, logistical and personnel provision for the development of SFC; strengthening preventive functions of SFC; improving organizational and methodical provision of the new forms of control; promoting reforms in corporate governance, especially improving organizational and methodological support of internal control and the implementation of internal audit in public enterprises and other entities of state and communal sectors of the economy (except budget institutions).

№ 16 2016, стор. 46 - 52

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 416

Відомості про авторів

Н. П. Владімірова

аспірант кафедри контролю і аудиту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

N. Vladimirova

postgraduate student of Сontrol and audit Department Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Як цитувати статтю

Владімірова Н. П. Напрями реформування державного фінансового контролю задля забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 16. С. 46–52.

Vladimirova, N. (2016), “Directions of reforming the state financial control to ensure the financial safety of the economic activity entities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 46–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.