EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА — ОПТИМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МАКРО-, МЕЗО- І МІКРОРЕГІОНІВ УКРАЇНИ
А. Л. Помаза-Пономаренко, С. М. Домбровська

Назад

УДК: 351:911.372.7

А. Л. Помаза-Пономаренко, С. М. Домбровська

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА — ОПТИМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МАКРО-, МЕЗО- І МІКРОРЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація

Досліджено соціальна сферу з позиції особливостей її формування та розвитку. Систематизовано складники цієї сфери, до якої входять демографічна сфера, освіта, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, охорона здоров'я та праці, культура, спорт, ринок праці, сфера мотивації до неї, соціальне страхування, пенсійна система, публічно-приватне-соціальне партнерство тощо. Доведено, що соціальний розвиток регіонів є передумовою їх безпеки, зокрема соціальної. Вона відображає оптимальний рівень системи захисту населення, його сфер життєдіяльності й інтересів, яка забезпечує найбільш повне використання людського та соціального потенціалу, універсальність надання та доступність отримання соцпослуг у макро-, мезо- і мікрорегіонах, а також стабільний їх розвиток в умовах загроз. Запропоновано, удосконалити правове забезпечення державної регіональної політики та соціальної безпеки шляхом його систематизації та доповнення.

A. Pomaza-Ponomarenko, S. Dombrovska

SOCIAL SECURITY IS OPTIMAL LEVEL OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF MACRO-, MEZO- AND MIKROREGIONS OF UKRAINE

Summary

The social area from a position of peculiarities of its forming and development was studied. The components of this area were systematized, including demographic area, education, retraining and advanced training, health and labour protection, culture, sport, labour market, motivation area, social insurance, pension system, public and private social partnership, etc. It was proved that social development of regions is a prerequisite for their security, in particular the social one. It reflects optimum level of population safety system, its areas of life and interests stipulating the most comprehensive use of human and social potential, the versatility of provision and accessibility of receiving social services in macro-, meso- and microregions, as well as their stable development under the conditions of threats. It was proposed to improve legal groundwork for the state regional policy and social security by its systematization and replenishment.

№ 16 2016, стор. 53 - 57

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 417

Відомості про авторів

А. Л. Помаза-Пономаренко

к. держ. упр., старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

A. Pomaza-Ponomarenko

PhD in public administration, senior scientific employee of the scientific department of problems on state security, National university of civil protection of Ukraine


С. М. Домбровська

д. держ. упр., проф., начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

S. Dombrovska

doctor of public administration, professor, head of educational, scientific and production center of civil protection, National university of civil protection of Ukraine

Як цитувати статтю

Помаза-Пономаренко А. Л., Домбровська С. М. Соціальна безпека — оптимальний рівень соціального розвитку макро-, мезо- і мікрорегіонів України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 16. С. 53–57.

Pomaza-Ponomarenko, A. and Dombrovska, S. (2016), “Social security is optimal level of the social development of macro-, mezo- and mikroregions of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 53–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.