EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, Л. С. Іванова

Назад

УДК: 657.471.1:636.5/.6.034

І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, Л. С. Іванова

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

Узагальнюючи існуючі підходи до визначення сутності витрат виробництва, можна дійти висновку, що вони являють собою плату за можливість ведення виробництва (плата за використання ресурсів, послуг, робіт та ін.), яка змінюється залежно від умов його здійснення, що дозволяє досягти поставлених цілей (основним з-поміж яких в умовах ринкових відносин є максимізація прибутку).
Запропонований підхід до трактування понять "затрати", "витрати", "собівартість" відрізняється від наявних у літературі більш повним охопленням господарських операцій, які враховують операції щодо виникнення браку і відходів, у складі витрат на виробництво виділені собівартість і незавершене виробництво; виключає суперечливі ознаки (наприклад, коли операція по передоплаті продукції, за економічним змістом представляє собою доходи, визнається витратами підприємства), і виключає дублювання господарських операцій (коли ознака придбання матеріалів і виникнення кредиторської заборгованості розглядається як характеристика понять "затрати" і "витрати" одночасно). Уточнені дефініції цих понять дозволять отримати більш точні параметри функції витрат, підвищити адекватність моделювання управлінських рішень щодо повного завантаження виробничих потужностей, контролю собівартості, мотивації праці персоналу до досягнення цільових показників витрат і підвищення якості планування витрат ресурсів.

I. Svinous, O. Gavrik, L. Ivanova

THE ECONOMIC CONTENT PRODUCTION COSTS IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

Summary

Summarizing the existing approaches to the definition of production costs, it can be concluded that they represent a fee for the conduct of the proceedings (the fee for the use of resources, services, works, etc.), which varies depending on the conditions of its implementation, which allows you to achieve your goals (the main of which in the conditions of market relations is to maximize profits).
The proposed approach to interpretation of concepts "costs", "expenses", "cost" differs from the existing literature a more complete coverage of business transactions that take into account operations on the occurrence of defects and waste, as part of cost of production allocated to costs and work in process) eliminates contradictory characteristics (for example, when transaction of prepaid products, according to the economic substance represents revenues recognized expenditures), and eliminates duplication of business transactions (when you sign the purchase of materials and the emergence of the payables is considered as the characteristic of concepts "expenses" and "expenses" at the same time). Specified definitions of these concepts will allow to obtain more accurate parameters of cost functions, improve the adequacy of modeling of administrative decisions relative to the full capacity, monitoring costs, motivation of staff in achieving targets cost and improve the quality of expenditure planning resources.

№ 17 2016, стор. 17 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 654

Відомості про авторів

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svinous

doctor of Economics, Professor, Professor of chair of accounting and audit, Bila Tserkva national agrarian University


О. Ю. Гаврик

к. е. н., асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Білоцерківський національний аграрний університет

O. Gavrik

assistant of chair of accounting and audit, Bila Tserkva national agrarian University


Л. С. Іванова

к. е. н., доцент менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Білоцерківський національний аграрний університет

L. Ivanova

associate Professor of management of foreign economic activity and European integration of the Bila Tserkva national agrarian University

Як цитувати статтю

Свиноус І. В., Гаврик О. Ю., Іванова Л. С. Економічний зміст витрат виробництва в системі управління сільськогосподарським підприємством. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 17. С. 17–21.

Svinous, I., Gavrik, O. and Ivanova, L. (2016), “The economic content production costs in the system of management of agricultural enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 17–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.