EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПІДПРИЄМСТВОМ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ЧАСТКИ РИНКУ
К. А. Андрющенко

Назад

УДК: 339.13.017

К. А. Андрющенко

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПІДПРИЄМСТВОМ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ЧАСТКИ РИНКУ

Анотація

Одним із способів зміцнити конкурентоспроможність підприємства, збільшити ринкову частку, є розробка конкурентної стратегії, адекватної зовнішнім умовам і внутрішнім можливостям ведення бізнесу. Основна увага при цьому приділяється вирішенню проблем раціоналізації виробничих процесів, оптимальної формалізації управління, розвитку довгострокових взаємовигідних відносин з постачальниками сировини і матеріалів, реалізації принципів нетерпимості до порушень і винагороди за ефективну роботу, надання стандартного набору продуктів і послуг за першою вимогою споживачів. Завдання конкурентних стратегій полягає в тому, щоб не тільки встановити конкурентну перевагу організації по продуктах і ринкам, але і зберегти конкурентну перевагу. Конкурентні стратегії тісно пов'язані з ефективним використанням наявних і потенційних ресурсів і передбачають задоволення споживачів за рахунок завоювання лідируючих ринкових позицій. Проведено систематизація положень існуючих досліджень з приводу змісту типових конкурентних переваг дозволяє зробити висновок, що ідея про необхідність стратегічного управління ними не нова, але вимагає постійного пошуку нових підходів та інструментів вирішення в залежності від стану і динаміки ринкового середовища, виробничого і ресурсного потенціалу підприємств.

K. Andriushchenko

FORMATION OF STRATEGIC ALTERNATIVES ENTERPRISE TO INCREASE MARKET SHARE

Summary

One way to strengthen competitiveness, increase market share, is to develop a competitive strategy, adequate external conditions and opportunities of doing business. The main attention is paid to solving the problems of rationalization of production processes, formalization optimal management of long-term mutually beneficial relationships with suppliers of raw materials, implementation of the principles of zero tolerance for violations and compensation for efficient operation, providing a standard set of products and services for their first demand of consumers. Task competitive strategies is not only to establish the competitive advantage of by products and markets, but also to maintain a competitive advantage. Competitive strategies are closely related to the effective use of existing and potential resources and provide customer satisfaction by winning the leading market position. A systematization of the provisions of the existing research on the content of typical competitive advantage leads to the conclusion that the idea of the need for strategic management is not new, but requires a constant search for new approaches and tools solution depending on the state and dynamics of the market environment, production and resource potential of the enterprises.

№ 17 2016, стор. 33 - 37

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 264

Відомості про авторів

К. А. Андрющенко

д. е. н., професор кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"

K. Andriushchenko

Professor of the Enterprise Economic Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)

Як цитувати статтю

Андрющенко К. А. Формування стратегічних альтернатив підприємством для збільшення частки ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 17. С. 33–37.

Andriushchenko, K. (2016), “Formation of strategic alternatives enterprise to increase market share”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 33–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.