EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ
Л. В. Сироватченко

Назад

УДК: 657

Л. В. Сироватченко

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ

Анотація

У статті розроблено методику та проведено аналіз діяльності водогосподарських організацій, даних Одеського облводресурсів та Басейнового управління водними ресурсами р. Тиса. Проведено аналіз кошторису водогосподарської організації, адже завдяки аналізу можна здійснити кількісну та якісну характеристику змін та відхилень від планових показників, а також з'ясувати причини цих відхилень та виявити резерви підвищення ефективності діяльності водогосподарської організації. Розроблено порядок аналізу кошторису водогосподарської організації. Для здійснення економічного аналізу фінансового стану водогосподарської організації було використано ряд показників фінансового стану (коефіцієнт автономії, коефіцієнт мультиплікації власного капіталу, коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт загальної заборгованості та коефіцієнт реальної власності основних засобів). Слід зазначити, що ці показники, з метою порівняння, потрібно розраховувати за декілька останніх років. Здійснено аналіз основних засобів водогосподарської організації за наступними етапами: визначення об'єкта, мети, завдань аналізу; визначення джерел інформації для проведення аналізу основних засобів водогосподарської організації; вибір та розрахунок показників за визначеними напрямами аналізу та узагальнення результатів аналізу шляхом розробки рекомендацій щодо підвищення ефективності використання основних засобів водогосподарської організації та здійснення контролю за їх виконанням.

L. Syrovatchenko

ORDER OF ANALYTICAL PROCEDURES IN ASSESSING THE EFFECTIVENESS MAINTENANCE COSTS IMPROVING WATER MANAGEMENT AND OBJECTS

Summary

In the article the technique and the analysis of water management organizations, data and Odessa oblvodresursiv Basin water management district. Tisza. The analysis estimates of water management, as can be done by analyzing quantitative and qualitative characteristics of changes and deviations from targets and ascertain the reasons for these deviations and identify the potential for raising the efficiency of water management organizations. The order cost estimate analysis of water management. To implement economic financial analysis of water management has been used a number of indicators of financial condition (coefficient of autonomy coefficient multiplier equity ratio financial stability ratio of total debt and the ratio of real property, plant and equipment). It should be noted that these figures, for comparison purposes, you should expect in recent years. The analysis of water management of fixed assets in the following stages: definition of the object, purpose, objectives analysis; identification of sources of information for the analysis of water management, plant and equipment; selection and calculation of the defined areas of analysis and synthesis of the analysis by developing recommendations for improving the efficiency of water management of fixed assets and monitoring their implementation.

№ 17 2016, стор. 50 - 58

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 592

Відомості про авторів

Л. В. Сироватченко

к. е. н., науковий співробітник відділу економіки та маркетингових досліджень лабораторії економіки і планування науково-дослідних робіт, Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України

L. Syrovatchenko

Ph.D., researcher of Economics and Marketing Research Laboratory of Economy and Planning of research Institute of Water Problems and Land Reclamation of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Сироватченко Л. В. Порядок застосування аналітичних процедур при оцінці ефективності витрат на утримання та поліпшення водогосподарських об'єктів. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 17. С. 50–58.

Syrovatchenko, L. (2016), “Order of analytical procedures in assessing the effectiveness maintenance costs improving water management and objects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 50–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.