EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
О. М. Лендєл

Назад

УДК: 330.322.01

О. М. Лендєл

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Анотація

Мета статті полягає у вдосконаленні основних економічних понять, пов'язаних з інвестиційною діяльністю. В сучасних умовах розвитку та реформування економіки інвестиції дістають дедалі ширше трактування, адже включають в себе нові, раніше не освоєні ресурси та інноваційні процеси. Це пов'язане, насамперед, з прискоренням розвитку та стрімким впровадженням науково-технічного прогресу у всіх сферах — від виробництва до людського капіталу. Також інвестиції є одним з чинників, що сприяють ефективному відновленню функціонування економіки в кризові періоди, що на сьогодні є актуальним питанням, зважаючи на нестабільну політичну та економічну ситуацію в державі. Однією з найважливіших цілей щодо ефективності соціально-економічного розвитку регіону та країни загалом є активізація інвестиційних процесів, яка неможлива без чіткого уявлення теоретичних аспектів, пов'язаних зі сферою інвестування. Проте сам термін "інвестиції" у сучасній науковій літературі у всій своїй повноті ще не висвітлено та потребує подальшого вдосконалення. У статті розглянуто різні підходи щодо визначення теорії інвестицій. На основі проведення теоретичного аналізу основних понять, що пов'язані зі сферою інвестування таких, як "інвестиції", "інвестиційна діяльність", "інвестиційний процес", виокремлено основні авторські відмінності та особливості у їх трактуванні. Розкрито науково-теоретичні основи здійснення інвестиційної діяльності. Систематизовано визначення терміну "інвестиції" різними авторами, що раніше досліджували цю економічну категорію. На основі цих узагальнень надано авторське визначення понять "інвестиції" та "інвестиційна діяльність". Для вирішення поставлених завдань у статті використано такі методи наукових досліджень: аналіз та синтез, порівняння, системний підхід, систематизація та узагальнення. Теоретичну та методологічну основу даного наукового дослідження складають економічні праці вітчизняних та закордонних авторів на тему інвестування. Основним завданням для подальших досліджень у сфері інвестування є поглиблене визначення теоретичних та методичних аспектів у відповідності до сучасних економічних умов.

O. Lendiel

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE INVESTMENT ACTIVITIES' IMPLEMENTATION IN TODAY'S ECONOMY

Summary

The aim of this study is to improve basic economic concepts related to investment activities. Investments have increasingly wide interpretation in modern conditions of economic development and reforming the national economy, as include new, previously undeveloped resources and innovative processes. It is associated with accelerated development and rapid introduction of scientific and technological progress in all areas — from manufacturing to human resources. Also investment is one of the main factors that contribute to effective recovery of the economy in times of crisis, which is now a pressing issue, considering the unstable politic and economic situation in the country. Activization of investment processes is one of the major goals towards efficiency of social and economic development of the region and the country in general. It can not be done without a clear understanding of the theoretical aspects related to the field of investment. However, the term "investment" in the contemporary scientific literature has not highlighted enough and needs further improvement. Different approaches to the definition of investment theory are considered in the article. Based on the theoretical analysis of the basic concepts related to the field of investment, such as "investment", "investment activity", "investment process", main differences and peculiarities in its interpretation have been determined. Scientific and theoretical basis of investment activity have been analyzed. The definition of "investment" by different authors that previously studied this economic category has been systematized. Based on generalization of these terms, own definitions of "investment" and "investment activities" have been formulated. The following general scientific methods have been used: analysis and synthesis, comparison, system approach, systematization and generalization. The main economic works of national and foreign authors on investment formed the theoretical and methodological basis of this research. Further definition of theoretical and methodological aspects according to current economic conditions is the main objective for future research in the field of investment.

№ 18 2016, стор. 83 - 87

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1546

Відомості про авторів

О. М. Лендєл

аспірант кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, м. Мукачево

O. Lendiel

PhD student, Mukachevo State University, Mukachevo

Як цитувати статтю

Лендєл О. М. Теоретико-методичні аспекти здійснення інвестиційної діяльності в сучасних економічних умовах. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 83–87.

Lendiel, O. (2016), “Theoretical and methodological aspects of the investment activities' implementation in today's economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 83–87.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.