EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ НА МІКРО- ТА МАКРОРІВНІ
А. С. Шолойко

Назад

УДК: 368.025.6

А. С. Шолойко

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ НА МІКРО- ТА МАКРОРІВНІ

Анотація

Охарактеризовано етапи управління екологічними ризиками, а саме: етап аналізу, контролю та фінансування. З'ясовано, що управління екологічними ризиками на макрорівні проявляється як заходи держави щодо запобігання та фінансування ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенно-екологічного характеру. Необхідним є гармонізація термінологічного апарату в цій сфері, оскільки на рівні держави використовується не поняття "екологічний ризик", а поняття "надзвичайна ситуація техногенного характеру", що певною мірою перешкоджає формуванню єдиної системи управління екологічними ризиками. Узагальнено класифікацію надзвичайних ситуацій за рівнем їх прояву та характером походження подій. Запропоновано використання комплексу методів фінансування наслідків надзвичайних ситуацій техногенно-екологічного характеру з огляду на рівень їх прояву. Визначено найбільш доцільні види страхування для суб'єктів господарювання залежно від об'єкта екологічного ризику.

A. Sholoiko

MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL RISKS IN UKRAINE AT THE MICRO AND MACRO LEVEL

Summary

The stages of environmental risk management, namely, analysis, control and financing are characterized. It was found that environmental risk management at the macro level appears as state measures of preventing and funding technogenic and ecological emergencies. It is necessary to harmonize terminology in this area, because at the state level the term "technogenic emergency" instead of "environmental risk" is accepted and this to some extent inhibits the formation of a unified system of environmental risk management. Classification of emergencies on their level and the nature of the events is generalized. The use of complex methods of financing the consequences of technogenic and ecological emergencies depending on their level is grounded. The most appropriate insurance for entities depending on the object of environmental risk is defined.

№ 19 2016, стор. 21 - 25

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 470

Відомості про авторів

А. С. Шолойко

к. е. н., с. н. с., доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

A. Sholoiko

PhD in economics, Fellow Scientist, Associate Professor of the insurance and risk-management department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Шолойко А. С. Управління екологічними ризиками в Україні на мікро- та макрорівні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 19. С. 21–25.

Sholoiko, A. (2016), “Management of environmental risks in Ukraine at the micro and macro level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 21–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.