EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Н. Б. Демчишак

Назад

УДК: 336.025.12:330.341.1](477)

Н. Б. Демчишак

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розкрито сутність теорій інституціоналізму та їхню роль у сучасній економіці. З'ясовано економічний зміст фінансового регулювання інноваційної діяльності. Обгрунтовано методологічні засади фінансового регулювання, принципи його реалізації, наукові підходи до формування сучасної системи фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні. Виділено принципи фінансового регулювання: наукової обгрунтованості, національного самовираження, нормативно-правової урегульованості, комплексності, стратегічної орієнтації, інституційного характеру регулювання, пріоритетності, узгодженості й гнучкості, результативності, доцільності, захисту національних інтересів. Розглянуто інституційні основи фінансового регулювання, виокремлено формалізовані та неформалізовані інститути. Як формалізовані інститути фінансового регулювання інноваційних процесів в Україні розглянуто нормативно-правову базу у цій сфері, органи державної влади і управління, з-поміж неформалізованих інститутів — інноваційну культуру, психологію, традиції в країні.

N. Demchyshak

METHODOLOGICAL AND INSTITUTIONAL PRINCIPLES OF THE FINANCIAL REGULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

Summary

In the article essence of theories of institutionalism and its role in a modern economy are exposed. Economic maintenance of the financial regulation of innovative activity is found out. Methodological principles of the financial regulation, principles of its realization, scientific approaches to forming of the modern system of the financial regulation of innovative activity in Ukraine are reasonabled. Principles of the financial regulation are distinguished: scientific validity, national self-expression, normatively-legal regulation, complexity, strategic orientation, institutional character of adjusting, priority, co-ordination and flexibility, effectiveness, expediency, defence of national interests. Institutional bases of the financial regulation are considered, the formalized and unformalized institutes are distinguished. As the formalized institutes of the financial regulation of innovative processes in Ukraine normatively-legal base in this sphere, public and management authorities, and among the unformalized institutes — innovative culture, psychology, traditions in a country are considered.

№ 20 2016, стор. 16 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 439

Відомості про авторів

Н. Б. Демчишак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

N. Demchyshak

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv

Як цитувати статтю

Демчишак Н. Б. Методологічні та інституційні засади фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 20. С. 16–21.

Demchyshak, N. (2016), “Methodological and institutional principles of the financial regulation of innovative activity in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 16–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.