EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ РОЛІ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БАНКАХ
П. О. Скок

Назад

УДК: 336.71

П. О. Скок

СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ РОЛІ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БАНКАХ

Анотація

Запропоновано фінансові інновації розглядати з позиції їх фінансової природи і області застосування: банки та небанківські кредитні організації. Зазначено, що фінансові інновації відповідно до своєї фінансової природи являють собою результат інноваційної діяльності, в основі якого лежать гроші і їх рух, а також грошові відносини. Визначено, що для розвитку власне фінансових інновацій в банках або небанківських кредитних організаціях необхідно їх супровід комплексом супутніх організаційних, інформаційних, технологічних та інших інновацій. У цьому сенсі фінансова по природі інновація набуває багатокомпонентного характеру при домінуванні грошової природи банківської (парабанківської) послуги або продукту і комплементарного характер супутніх інновацій, що сприяють доведенню послуги (продукту) до споживача.
Доповнено класифікацію фінансових інновацій за такими підставами, як: технологічні параметри з виділенням у продуктових фінансових інноваціях власне продуктових і збутових і характером змін, де нами було виділено 2 види: революційні і еволюційні. Крім того, в залежності від суб'єктів ринку виділено банківські фінансові інновації, небанківські і стикові фінансові інновації. Відповідно до існуючого законодавства до банківських фінансових інновацій нами були віднесені інновації, що впроваджуються комерційними банками і розрахунковими, депозитно-кредитними та платіжними небанківськими кредитними організаціями.

P. Skok

CURRENT UNDERSTANDING OF THE ROLE OF FINANCIAL INNOVATION AND INNOVATION IN BANKS

Summary

A financial innovations considered from the perspective of financial nature and scope: banks and non-bank credit organizations. Indicated that financial innovation according to its financial nature are the result of innovation, which is based on money and their movement and monetary relations. It was determined that the development of the financial innovation in banks or non-bank credit organizations must support a set of related organizational, informational, technological and other innovations. In this sense, financial innovation is by nature becomes multidimensional character, dominated by banking monetary nature (parabankovskoyi) service or product related and complementary nature of innovation, promoting the dissemination services (product) to the consumer.
Supplemented classification of financial innovation for such reasons as: technological parameters with allocation of a financial product innovation and marketing their own product and nature of the changes wherever we have isolated two types: evolutionary and revolutionary. In addition, depending on the selected bank market of financial innovation, joints and non-bank financial innovation. According to the existing legislation to bank financial innovation, we have included innovations implemented by commercial banks and clearing, deposit and lending and payment non-bank credit organizations.

№ 20 2016, стор. 30 - 32

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 484

Відомості про авторів

П. О. Скок

к. н. з держ. упр., доцент кафедри фінанси, банківська справа та страхування, Академія муніципального управління

P. Skok

PhD in Public Administration, associate professor of finance, banking business and insurance Academy of Municipal Administration

Як цитувати статтю

Скок П. О. Сучасне розуміння ролі фінансових інновацій та інноваційної діяльності в банках. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 20. С. 30–32.

Skok, P. (2016), “Current understanding of the role of financial innovation and innovation in banks”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 30–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.