EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Н. П. Борецька, К. В. Міщенко

Назад

УДК: 658.14

Н. П. Борецька, К. В. Міщенко

АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Метою статті є визначення основних методичних прийомів оцінки фінансового стану взагалі та фінансової стійкості зокрема, обгрунтування системи показників оцінки фінансової стійкості на основі нових форм фінансової звітності; систематизація інформації про основні проблеми, які виникають у процесі аналізу фінансового стану вітчизняних підприємств у сучасних умовах, визначення основних напрямів їх вирішення.
У статті розглянуто існуючі методики аналізу фінансової стійкості підприємства. Обгрунтовано застосування показників фінансової стійкості та платоспроможності як основних індикаторів фінансового благополуччя підприємства. Окреслено основні завдання аналізу фінансової стійкості та платоспроможності підприємства та систему факторів, які впливають на фінансовий стан.
У висновку обгрунтовано необхідність використання аналізу фінансової стійкості підприємства. Перш за все, за допомогою коефіцієнтів фінансової стійкості підприємство має повне уявлення про теперішній стан підприємства, можна визначити слабкі місця в діяльності підприємства та своєчасно їх ліквідувати.

N. Boretska, K. Mishchenko

ANALYSIS AND PROGNOSTICATION OF FINANCIAL FIRMNESS IN ENTERPRISE

Summary

The aim of the article is determination of basic methodical receptions of estimation of the financial state in general and financial firmness in particular, ground of the system of indexes of estimation of financial firmness on basis new forms of the financial reporting; systematization of information is about basic problems that arise up in process of analysis of the financial state of domestic enterprises in modern terms, determination of basic directions of their decision.
In the articles considered existent methodologies of analysis of financial firmness of enterprise. Application of indexes of financial firmness and solvency is reasonable as basic indicators of financial prosperity of enterprise. Basic tasks to the analysis of financial firmness and solvency of enterprise and system of factors that influence on the financial state are outlined.
In conclusion, the necessity of using analysis of financial viability. First of all the ratios financial stability of the company has a complete picture of the current state of the enterprise can identify weaknesses in the enterprise and promptly remove them.

№ 20 2016, стор. 63 - 66

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 433

Відомості про авторів

Н. П. Борецька

к. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

N. Boretska

k. e. s., professor, professor of department of business-economy, Kyiv national university of technologies and design, Kyiv


К. В. Міщенко

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

K. Mishchenko

Student, Kyiv national university of technologies and design, Kyiv

Як цитувати статтю

Борецька Н. П., Міщенко К. В. Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 20. С. 63–66.

Boretska, N. and Mishchenko, K. (2016), “Analysis and prognostication of financial firmness in enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 63–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.