EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГАРМОНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ БІЗНЕС-СТРУКТУР В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
О. Г. Мельник, М. Є. Адамів

Назад

УДК: 658:339

О. Г. Мельник, М. Є. Адамів

ГАРМОНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ БІЗНЕС-СТРУКТУР В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

У статті обгрунтовано актуальність гармонізації та уніфікування інформаційного та методичного забезпечення діагностики інвестиційної привабливості бізнес-структур в умовах європейської інтеграції. Комплексно проаналізовано вітчизняний досвід діагностики інвестиційної привабливості на макро-, мезо- і мікрорівнях та виокремлено ключові проблеми у цій сфері. Ретельно досліджено та охарактеризовано кращу міжнародну діагностичну практику у сфері інвестиційної привабливості на різних рівнях. Гармонійно інтегровано ключові міжнародні та вітчизняні діагностичні здобутки в уніфіковану методику чотирьохрівневого діагностування інвестиційної привабливості бізнес-структур. У цьому контексті розроблено та обгрунтовано комплексну інвестиційну карту підприємства, яка відображає загальні та часткові результати діагностики інвестиційних привабливостей країни, регіону, галузі і сектору економіки та самого суб'єкта господарювання з урахуванням кращого міжнародного та вітчизняного досвіду у цій сфері. Інвесторам та іншим зацікавленим особам запропоновано самостійно реалізовувати діагностику інвестиційної привабливості підприємства за її ключовими складовими: фінансово-економічною, соціальною, логістичною, технологічно-майновою, адміністративно-правовою, партнерською, іміджево-брендовою, товарною привабливістю.

O. Melnyk, M. Adamiv

HARMONIZATION OF INFORMATION AND METHODICAL SUPPORT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS DIAGNOSTICS OF BUSINESS-STRUCTURES IN CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

In the article the actuality of harmonization and unification of information and methodical support of investment attractiveness diagnostics of business-structures in conditions of European integration is grounded. The national experience of investment attractiveness diagnostics at the macro-, meso- and microlevels is analyzed in a complex and the key problems in this sphere are distinguished. The best international diagnostic practice in the sphere of investment attractiveness at different levels is researched thoroughly and described. The key international and domestic diagnostic achievements are integrated harmoniously in the unified method of investment attractiveness diagnostics of business-structures. In this context there is developed and grounded a complex enterprise investment map, which reflects the general and particular results of investment attractiveness diagnostics of the country, region, industry, sector of economy, and enterprise, taking into account the best international and domestic experience in this sphere. For investors and other interested subjects there is proposed to implement the investment attractiveness diagnostics of enterprise for its key components: financial and economic, social, logistic, technological and proprietary, administrative and legal, partner, image and brand, product attractiveness.

№ 21 2016, стор. 5 - 11

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 518

Відомості про авторів

О. Г. Мельник

д. е. н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

O. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv


М. Є. Адамів

к. е. н., асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

M. Adamiv

Doctor of Philosophy in Economics, Assistant of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Як цитувати статтю

Мельник О. Г., Адамів М. Є. Гармонізація інформаційного та методичного забезпечення діагностики інвестиційної привабливості бізнес-структур в умовах європейської інтеграції. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 21. С. 5–11.

Melnyk, O. and Adamiv, M. (2016), “Harmonization of information and methodical support of investment attractiveness diagnostics of business-structures in conditions of european integration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 5–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.