EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТНОГО ПОЛЯ АНТИКРИЗОВОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Т. М. Качала, А. С. Стадник

Назад

УДК: 336.71

Т. М. Качала, А. С. Стадник

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТНОГО ПОЛЯ АНТИКРИЗОВОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Анотація

У статті визначено необхідність формування об'єктного поля механізмів державного антикризового регулювання банківської системи. З цією метою досліджено підходи науковців до трактування понять "банківська криза" та "банківська система". Узагальнення праць дослідників дозволило визначити, що кризи в банківській сфері виникають на мікрорівні (на рівні окремих елементів банківської системи) та макрорівні (на рівні банківської системи), при цьому причинно-наслідкові взаємозв'язки між ними важко встановити однозначно. Встановлено, що це обумовлює необхідність формування окремих механізмів та вибору інструментарію антикризового державного регулювання. Вивчивши підходи авторів, визначено, що в якості об'єктного поля доцільно розглядати середовище, здатне генерувати явища та процеси, що призводять до появи кризових явищ, обумовлюють параметри перебігу кризи та масштаби її наслідків.

T. Kachala, A. Stadnyk

THE DEFINITION OF THE OBJECT FIELD OF THE STATE ANTI-CRISIS REGULATION OF THE BANKING SYSTEM

Summary

In the article, the necessity of development of object fields of crisis management mechanisms of the state banking system. To this end, researchers studied approaches to the interpretation of the concepts of "banking crisis" and "the banking system". Summary of publications allowed the researchers to determine that the crisis in the banking sector at the micro level there (at the level of individual elements of the banking system) and macro level (at the level of the banking system). This stipulates that the causal relationship between them is difficult to establish clear. It was established that this necessitates the formation of specific mechanisms and choice of instruments of crisis regulation. After examining the approaches the authors determined that the object as a field appropriate to consider the environment, can generate phenomena and processes leading to the emergence of the crisis, determine the parameters of the crisis and the scale of its consequences.

№ 21 2016, стор. 106 - 109

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 456

Відомості про авторів

Т. М. Качала

д. е. н., професор кафедри управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

T. Kachala

Ph.D., Professor of Economy in the Department of National Economy Management and Economy Policy, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine


А. С. Стадник

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

A. Stadnyk

Post-graduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukrainea

Як цитувати статтю

Качала Т. М., Стадник А. С. Визначення об'єктного поля антикризового державного регулювання банківської системи. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 21. С. 106–109.

Kachala, T. and Stadnyk, A. (2016), “The definition of the object field of the state anti-crisis regulation of the banking system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 106–109.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.