EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ РОЛІ У РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Н. Д. Шульга

Назад

УДК: 351.851

Н. Д. Шульга

СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ РОЛІ У РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Анотація

Статтю присвячено аналізу стану дослідженості проблеми державної освітньої політики та її ролі у розвитку країни у працях науковців. На основі визначення напрямів розробки проблеми автор виокремлює групи наукових розвідок, в яких набули висвітлення певні аспекти взаємозв'язку суспільства та освіти, політики та освіти, управління сучасною освітою, актуальні проблеми національної освітньої політики, досвід зарубіжних держав в освітній сфері. Встановлено, що поза увагою дослідників залишилось питання цілісного розгляду проблеми використання державної освітньої політики як інструменту соціально-економічного розвитку країни.

N. Shulga

THE STATE OF THE GOVERNMENT'S EDUCATIONAL POLICY STUDY AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Summary

The article analyzes the state of the study on national education policy and its role in development of the country in scientific works. Based on the identification of areas of the problem development, author distinguishes the groups of scientifiс explorations, which gained coverage of certain aspects of the relationship of society and education, politics and education, modern education administration, topical issues of national education policy, the experience of foreign countries in educatinal area. It was found out, that the question of holistic consideration of the problem of using state educational policy as a tool for socio-economic development, remained out of researchers sight.

№ 21 2016, стор. 110 - 114

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 489

Відомості про авторів

Н. Д. Шульга

к. т. н., доцент, директор, Державний вищий навчальний заклад "Київський транспортно-економічний коледж" Національного транспортного університету

N. Shulga

candidate of technical sciences, associate professor, Director of the State Higher Educational Establishment "Kyiv Transport and Economics College" National Transport University

Як цитувати статтю

Шульга Н. Д. Стан дослідженості проблеми державної освітньої політики та її ролі у розвитку країни . Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 21. С. 110–114.

Shulga, N. (2016), “The state of the government's educational policy study and its role in the development of the country”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 110–114.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.