EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БІРЖОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ ВІТЧИЗНЯНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ
Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська

Назад

УДК: 336.76

Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська

БІРЖОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ ВІТЧИЗНЯНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

Анотація

Актуальність статті визначається необхідністю залучення українськими корпораціями на міжнародних ринках капіталів інвестиційних ресурсів у бізнес-процеси та розбудову їх якісного корпоративного управління за умов низької капіталізації національного фінансового ринку. Метою статті є формалізація біржових механізмів залучення іноземного капіталу вітчизняними корпораціями, визначення їх переваг і недоліків, а також сфер застосування і окремих етапів. Встановлено фактори, які роблять привабливим для вітчизняних корпорацій вихід на зарубіжні фондові біржі, а також умови, яким мають задовольняти емітенти та проспекти їх емісій. Позитивними сторонами первинного публічного розміщення акцій на зарубіжних торгівельних майданчиках є: вихід компанії на міжнародний фондовий ринок; формування об'єктивної ринкової оцінки вартості корпорації та підвищення рівня її капіталізації; покращення фінансового стану корпорації; можливість залучення інвестицій у майбутньому на більш вигідних умовах; зростання ефективності діяльності компанії унаслідок підвищення рівня корпоративного управління, прозорості та корпоративної культури; поліпшення репутації, іміджу корпорації. Негативно позначаються на діяльності корпорації, яка здійснює первинне публічне розміщення акцій, наявність чисельних вимог і значні фінансові затрати; ризики втрати контролю над корпорацію; необхідність забезпечення прозорості її діяльності.

T. Kosova, O. Iaroshevska

EXCHANGE MECHANISMS OF ATTRACTION OF FOREIGN CAPITAL BY DOMESTIC CORPORATIONS

Summary

Relevance of the article the need to attract Ukrainian corporations on international capital markets investment resources in business processes and the development of corporate governance quality with low capitalization of the domestic financial market. The article is formalizing exchange mechanisms to attract foreign capital by domestic corporations to determine their strengths and weaknesses and areas of application and the individual stages. The factors that make attractive to domestic corporations access to the foreign stock exchanges, as well as the conditions that must be satisfied prospectus issuers and their emissions. The positive side of initial public offerings on foreign trading platforms are: withdrawal of the international stock market; form an objective market valuation of the corporation and improve its capitalization; improve the financial condition of the corporation; the ability to attract investment in the future on more favorable terms; growth performance of the company because of improvement of corporate governance, transparency and corporate culture; improve the reputation, image of the corporation. Negative impact on the corporation that carries out an initial public offering are: the presence of numerous requirements and significant financial costs; risk of loss of control of a corporation; the need to ensure transparency in its activities.

№ 22 2016, стор. 9 - 12

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 541

Відомості про авторів

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, підприємництва та біржової діяльності, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

T. Kosova

Doctor of Economics, Professor, Professor of Department of Finance, Entrepreneurship and exchange activities, Classical Private University, Zaporizhzhya


О. В. Ярошевська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та маркетингу, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

O. Iaroshevska

PhD of Economics, Senior Lecturer, Associate Professor of Department of Economics and marketing, Classical Private University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Косова Т. Д., Ярошевська О. В. Біржові механізми залучення іноземного капіталу вітчизняними корпораціями . Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 9–12.

Kosova, T. and Iaroshevska, O. (2016), “Exchange mechanisms of attraction of foreign capital by domestic corporations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 9–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.