EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ
Д. А. Міщенко, Л. О. Міщенко

Назад

УДК: 336.5.614.2

Д. А. Міщенко, Л. О. Міщенко

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено особливості фінансування соціальної інфраструктури в Україні, визначено її роль та окреслено основні проблеми, які існують у сучасних умовах, проаналізовано недоліки бюджетного фінансування об'єктів соціальної інфраструктури України та запропоновано заходи щодо вдосконалення її фінансування.
Відзначено, що широке використання механізмів самофінансування та залучення приватних інвестицій сприятиме диверсифікації джерел фінансування соціальної інфраструктури. Запроваджуючи сучасні, більш різноманітні і дієві механізми фінансування, державна влада здатна зробити бюджетне фінансування соціальної інфраструктури ефективнішим та результативнішим, однак через консервативні позиції стримує впровадження більшості із них.
Визначено, що перспективним напрямом дослідження проблем фінансування соціальної інфраструктури України є розробка шляхів і методів активізації впровадження у ній державно-приватного партнерства. Створення механізмів ефективної мотивації приватних інвесторів шляхом надання їм державних гарантій та забезпечення сприятливих організаційно-правових умов для їх діяльності дозволить залучати недержавні фінансові ресурси до фінансування соціальної інфраструктури за принципом співфінансування витрат разом з бюджетом.

D. Mishchenko, L. Mishchenko

IMPROVEMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE FUNDING IN UKRAINE

Summary

In the article the features of financing social infrastructure in Ukraine, defines its role and outlined the main problems that exist in the current conditions, analyzed the shortcomings of budget financing of social infrastructure in Ukraine and proposed measures to improve its funding.
It is noted that the widespread use of self-financing mechanisms and private investment will help diversify sources of financing social infrastructure. Introducing modern, more diverse and effective funding mechanisms, the government can make the budget financing of social infrastructure more efficient and more effective, but because of conservative positions hinders the implementation of most of them.
Determined that promising line of research problems of financing social infrastructure Ukraine is working out ways and methods to enhance implementation in her public-private partnership. Creating mechanisms of effective motivation of private investors by providing state guarantees and ensure favorable organizational and legal conditions for their activity will attract private financial resources to finance social infrastructure on the principle of co-financing costs together with the budget.

№ 22 2016, стор. 13 - 16

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 314

Відомості про авторів

Д. А. Міщенко

д. н. з держ. упр., професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

D. Mishchenko

PhD in Public Administration, Professor of the Department of Finance University of customs business and finance


Л. О. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

L. Mishchenko

PhD, Associate Professor, Department of Finance, University of customs business and finance

Як цитувати статтю

Міщенко Д. А., Міщенко Л. О. Удосконалення фінансування соціальної інфраструктури в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 13–16.

Mishchenko, D. and Mishchenko, L. (2016), “Improvement of social infrastructure funding in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 13–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.