EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
А. Є. Гессен, Є. О. Криворучко, І. В. Сидоренко

Назад

УДК: 339

А. Є. Гессен, Є. О. Криворучко, І. В. Сидоренко

НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті здійснено аналіз інвестиційного клімату в Україні в сучасних складних політико-економічних умовах. Розкрито структуру надходження прямих іноземних інвестицій в національну економіку, вивчено динаміку надходжень в Україну іноземного капіталу. Розглянуто механізм залучення іноземних інвестицій з метою комплексного використання ресурсів та досягнення соціально-економічного ефекту. Проаналізовано інвестиційну привабливість України. Розглянуто основні причини, що сповільнюють розвиток інвестиційного підприємництва та бізнесу в Україні. Досліджено стан інвестиційного клімату в Україні за міжнародними рейтинговими оцінками. Обгрунтовано важливу роль формування стабільного інвестиційного клімату у забезпеченні соціально-економічного розвитку України. Доведено необхідність розробки та реалізації державної стратегії залучення іноземних інвестицій в економіку України, запропоновано напрями підвищення інвестиційної привабливості національної економіки.

A. Hessen, E. Kryvoruchko, I. Sidorenko

DIRECTIONS OF STRATEGIC PLACEMENT FOREIGN INVESTMENT FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT UKRAINE

Summary

The article analyzes the investment climate in Ukraine in the current difficult political and economic conditions. The structure of direct foreign investments in the national economy, Dynamics of revenues in Ukraine of foreign capital. The mechanism of attracting foreign investment to the integrated use of resources and achieve socio-economic effect. Analysis, investment attractiveness of Ukraine. The main reasons that slow down the development of business and investment business in Ukraine. The state of the investment climate in Ukraine by international rating. Proved the important role of forming a stable investment climate to ensure socio-economic development of Ukraine. The necessity of developing and implementing state strategy of attracting foreign investment in Ukraine, proposed ways of increasing the investment attractiveness of the national economy.

№ 22 2016, стор. 31 - 34

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 257

Відомості про авторів

А. Є. Гессен

к. е. н., старший викладач кафедри оподаткування та соціального забезпечення Університету митної справи та фінансів

A. Hessen

senior lecturer of department of taxation and social security University of Customs and Finance


Є. О. Криворучко

студента групи ФК-13-4, Університету митної справи та фінансів

E. Kryvoruchko

Student groups FC-13-4, University of Customs and Finance


І. В. Сидоренко

студента групи ФК-13-4, Університету митної справи та фінансів

I. Sidorenko

Student groups FC-13-4, University of Customs and Finance

Як цитувати статтю

Гессен А. Є., Криворучко Є. О., Сидоренко І. В. Напрями стратегічного розміщення іноземних інвестицій для забезпечення сталого розвитку економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 31–34.

Hessen, A., Kryvoruchko, E. and Sidorenko, I. (2016), “Directions of strategic placement foreign investment for sustainable economic development Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 31–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.