EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ТОРГІВЛІ
О. О. Волошенко, Н. В. Скряга

Назад

УДК: 331.108.26

О. О. Волошенко, Н. В. Скряга

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ТОРГІВЛІ

Анотація

У статті визначено сутність та основні завдання стратегічного управління персоналом. Встановлено, що стратегічне управління персоналом нерозривно пов'язане з кадровою роботою, яка формулює кадрову політику і елементи стратегічного планування. Досліджено особливості стратегічного управління персоналом у тогівлі. Визначено фактори, що впливають на ефективність стратегічного управління персоналом підприємства торгівлі, зокрема формування репутації компанії, як хорошого роботодавця; розвиток системи адаптації до зовнішнього і внутрішнього ринку праці; використання системи оплати праці, побудованої на принципах врахування персонального вкладу та рівня професійної компетенції кожного працівника; наявність гнучкої системи організації робіт; участь працівників у обговоренні проблем і прийнятті управлінських рішень; делегування повноважень підлеглим; організація дієвої системи комунікацій, яка є інтегруючим чинником всієї моделі стратегічного управління персоналом.

O. Voloshenko, N. Skriaha

FEATURES OF STRATEGIC MANAGEMENT IN TRADE

Summary

The article defines the essence and main tasks of strategic management personnel. It is established that strategic HR management is inextricably linked with staff work that formulates personnel policy and elements of strategic planning. The peculiarities of strategic management of staff in the organization. The factors influencing the effectiveness of strategic personnel management the enterprises of trade, in particular the formation of the company's reputation as a good employer; the development of a system to adjust to external and internal labour market; the use of the wage system, and built the accounting principles of the personal contribution and level of professional competence of each employee; the availability of flexible systems of work organization; employee participation in discussions and decision-making; delegating authority to subordinates; organization of an effective system of communication, which is the integrating factor for the entire model of strategic human resource management.

№ 22 2016, стор. 35 - 38

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 553

Відомості про авторів

О. О. Волошенко

к. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

O. Voloshenko

Candidate of Economic Sciences, Associated Profess, Kyiv National University Technologies and Design, Kyiv


Н. В. Скряга

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

N. Skriaha

Student, Kyiv National University Technologies and Design, Kyiv

Як цитувати статтю

Волошенко О. О., Скряга Н. В. Особливості стратегічного управління персоналом у торгівлі. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 35–38.

Voloshenko, O. and Skriaha, N. (2016), “Features of strategic management in trade”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 35–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.