EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ ТА ПРОДОВОЛЬСТВОМ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Л. С. Іванова

Назад

УДК: 339.54

Л. С. Іванова

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ ТА ПРОДОВОЛЬСТВОМ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

Підвищення рівня взаємозалежності країн на основі економічної інтеграції є важливою рисою сучасності. Посилення конкуренції на міжнародному агропродовольчому ринку вимагає перегляду підходів до організації та функціонування системи збуту продукції й послуг. З метою збереження своїх ринкових позицій товаровиробники повинні прикласти певні зусилля для підвищення рівня технологічності й ефективності бізнес-процесів. Постає нагальна потреба пошуку додаткових можливостей подальшого зниження рівня витрат і собівартості продукції, поліпшення її якості.
Слід зазначити, що значною мірою перешкоджає посиленню конкурентоспроможності вітчизняної продукції АПК на зовнішніх ринках низка чинників.
По-перше, це обмежена кількість видів агропродовольчої продукції, яка має тривалу позитивну динаміку експорту. По-друге, реалізація експортного потенціалу аграрного сектору економіки в рамках СОТ великою мірою залежить від рівня відповідності української продукції міжнародним стандартам.
Однак найбільш складним завданням у реалізації євроінтеграційних прагнень України є проведення великого обсягу робіт щодо гармонізації інституціонально-правової бази і системи технічного регулювання розвитку національної економіки з європейською моделлю міжнародного співробітництва та формування єдиного економічного простору.
Гармонізація підтвердження відповідності та нормативної бази, що визначає вимоги до агропродовольчої продукції, дозволяє: створити передумови для взаємного визнання результатів підтвердження відповідності в Україні та за кордоном; усунути торгові бар'єри; сприяти розвитку вітчизняного експорту; скоротити витрати на підтвердження відповідності продукції, що поставляється; підвищити довіру до якості українських товарів і задовольнити претензії до діючої в нашій країні системи підтвердження відповідності в плані її надмірної обтяжливості і неадекватності ступеня потенційної небезпеки продукції.

L. Ivanova

FOREIGN TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOOD: DOMESTIC REALITIES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Summary

Increasing the level of interdependence of countries on the basis of economic integration is an important feature of modernity. Increased competition in the international agri-food market requires a revision of approaches to the organization and functioning of marketing system products and services. With the aim of preserving its market position, the manufacturers should make some effort to improve the technological level and the efficiency of business processes. There is an urgent need to find additional opportunities to further reduce the level of costs and the cost of production, improving its quality.
It should be noted that to a significant extent prevents the strengthening of the competitiveness of domestic agricultural products in foreign markets, a number of factors.
First, it is a limited number of types of agricultural products, which has a long positive trend of exports. Secondly, the implementation of the export potential of the agricultural sector in the WTO to a large extent depends on the level of compliance of Ukrainian products to international standards
However, the greatest challenge in the implementation of European integration aspirations of Ukraine is a lot of work on harmonization of the institutional and legal framework and technical regulation system development of the national economy with the European model of international cooperation and formation of common economic space.
Harmonization of conformity and regulatory framework that establishes the requirements for agri-food products, allows: to create preconditions for the mutual recognition of results of conformity in Ukraine and abroad; eliminate trade barriers; to promote the development of domestic exports; to reduce the cost of confirmation of conformity of products supplied; to increase confidence in the quality of Ukrainian goods and to satisfy a claim against the current in our country the system of confirmation of conformity in terms of its over-burdensome and inappropriate degree of potential danger of the products.

№ 22 2016, стор. 39 - 43

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 256

Відомості про авторів

Л. С. Іванова

к. е. н., асистент, Білоцерківський національний аграрний університет

L. Ivanova

C. E. S., assistant, Bila Tserkva national agrarian University

Як цитувати статтю

Іванова Л. С. Зовнішня торгівля сільськогосподарською продукцією та продовольством: вітчизняні реалії та перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 39–43.

Ivanova, L. (2016), “Foreign trade in agricultural products and food: domestic realities and development prospects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 39–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.