EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІММІГРАЦІЙНА СИСТЕМА БАЛІВ ДЛЯ КВАЛІФІКОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ПЕРСПЕКТИВА ЗАСТОСУВАННЯ НА РІВНІ ЄС
Р. Д. Стаканов

Назад

УДК: 339.91

Р. Д. Стаканов

ІММІГРАЦІЙНА СИСТЕМА БАЛІВ ДЛЯ КВАЛІФІКОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ПЕРСПЕКТИВА ЗАСТОСУВАННЯ НА РІВНІ ЄС

Анотація

Статтю присвячено аналізу структури гібридних моделей управління потоками трудової імміграції в тих країнах світу, які на сьогодні успішно запровадили та продовжують розвивати імміграційну систему балів, зокрема в Сполученому Королівстві, Австралії та Канаді. Досліджується ефективність поєднання підходів міграції стимульованої попитом та міграції стимульованої пропозицією в цих країнах. Ключовими країнами, які залучають значні обсяги міграції як за абсолютними, так і за відносними показниками з використанням міграційних систем балів є Австралія та Канада. Суттєва перебудова парадигми легальної міграції в ЄС є ускладненою обмеженнями в компетенції наднаціональних інститутів у проведенні спільної міграційної політики щодо трудових мігрантів, а також гетерогенності міграційних інтересів та політик в країнах-членах. Запровадження спільної системи оцінки кваліфікацій та врахування інтересів роботодавців при усуненні виключної залежності трудових мігрантів від запрошення на роботу може базисом розвитку узгодженої міграційної політики ЄС.

R. Stakanov

IMMIGRATION POINTS SYSTEM FOR SKILLED WORKERS: THE PROSPECT OF THE APPLICATION AT EU LEVEL

Summary

The article is devoted to the analyzes of the structure of hybrid models managing the flows of labour immigration in the countries, which now successfully introduced and continue to develop immigration points systems, namely United Kingdom, Australia and Canada. The paper studies the efficiency of combining the approaches of supply and demand driven migration in these countries. The key countries that attract significant volumes of migration both in absolute and relative terms using the points system are Australia as Canada. Significant restructuring of the legal migration paradigm in the EU is complicated by limitations in the jurisdiction of supranational institutions to conduct common labour immigration policy and heterogeneity of interests and policies in the member states. The introduction of a common system of assessment of qualifications and taking into account the interests of employers, as well as the exclusion of the high-qualified workers from the necessity to receive a job invite can be the basis of a future coherent EU immigration policy.

№ 22 2016, стор. 44 - 48

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 512

Відомості про авторів

Р. Д. Стаканов

к. е. н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

R. Stakanov

PhD, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Стаканов Р. Д. Імміграційна система балів для кваліфікованих працівників: перспектива застосування на рівні єс. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 44–48.

Stakanov, R. (2016), “Immigration points system for skilled workers: the prospect of the application at eu level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 44–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.