EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ РЕГІОНАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Г. В. Ползікова

Назад

УДК: 332.14+336.22

Г. В. Ползікова

МЕХАНІЗМИ РЕГІОНАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Анотація

Актуальність статті визначається необхідністю забезпечення фінансової спроможності регіонів України в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи та підписання угоди про асоціацію з ЄС. Метою статті є визначення закономірностей еволюції механізмів регіонального податкового менеджменту в умовах децентралізації влади. Доведено наявність фіскальних вертикальних і горизонтальних розривів в Україні. Видаткова частина місцевих бюджетів значно перевищує дохідну за рахунок міжбюджетних трансфертів. Дослідження регіонального податкового менеджменту дозволило визначити істотну різницю у податкоспроможності регіонів. Реформа децентралізації та проведена податкова реформа позитивно впливають на зміцнення ролі місцевих податків і зборів як основи формування місцевих бюджетів. Значний фінансовий потенціал має оподаткування нерухомості, яке є прерогативою органів місцевого самоврядування. Формалізовано інструментарій регіонального податкового менеджменту, суб'єктами якого є спроможні територіальні громади. Перевагою пропонованого підходу над існуючими є врахування особливостей реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, а також стратегічний підхід до управління податковою базою місцевих бюджетів.

G. Polzіkova

MECHANISMS OF REGIONAL TAX MANAGEMENT UNDER DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINE

Summary

Relevance of the article is defined the need to ensure the financial viability regions of Ukraine in terms of administrative and territorial reform and Association Agreement with the EU. The article is to determine the patterns of evolution of regional mechanisms for fiscal management in decentralization. The presence of vertical and horizontal fiscal gaps in Ukraine is defined. The expenditure of local budgets far exceeds revenues by intergovernmental transfers. Research Regional tax management helps to determine a significant difference in the fiscal areas. Decentralization and reform of the tax reform held a positive effect on strengthening the role of local taxes and fees as the basis of local budgets. Significant financial potential estate tax should be the prerogative of local government. Regional tax management tools are formalized, the subjects of which are capable of local communities. The advantage of the proposed approach is consideration of the existing features of local government reform and territorial organization of power and strategic approach to managing tax base of local budgets.

№ 22 2016, стор. 49 - 53

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 508

Відомості про авторів

Г. В. Ползікова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та маркетингу, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпро

G. Polzіkova

PhD (Economics), Associate Professor of Finance and Marketing Department, Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro

Як цитувати статтю

Ползікова Г. В. Механізми регіонального податкового менеджменту в умовах децентралізації влади в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 49–53.

Polzіkova, G. (2016), “Mechanisms of regional tax management under decentralization of power in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 49–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.