EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЦЕХІВ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
О. В. Іванюта, К. І. Самчук

Назад

УДК: 338.45:621

О. В. Іванюта, К. І. Самчук

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЦЕХІВ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

З метою формування якісного інформаційного забезпечення управління витратами розроблено методичні положення бухгалтерського обліку формування загальновиробничих витрат цехів основного та допоміжного виробництв, які відповідають не лише економічним вимогам, але й технологічним галузевим особливостям діяльності машинобудівних підприємств, що покладені в основу запропонованого багаторівневого механізму їх формування. Відповідно до галузевої специфіки було розроблено номенклатуру загальновиробничих витрат, які згруповано за трьома напрямами: витрати, які пов'язані з експлуатацією обладнання цехів; витрати, пов'язані з управлінням та експлуатацією цехів; невиробничі витрати. Ця номенклатура була покладена в основу запропонованого підходу до організації шестирівневого аналітичного обліку та порядку формування постійних та змінних витрат.

О. Ivaniuta, K. Samchuk

FORMATION OF ACCOUNTING OVERHEAD COSTS OF WORKSHOPS MAIN PRODUCTION OF LARGE INDUSTRIAL ENTERPRISES OF MACHINE BUILDING INDUSTRY

Summary

In order to form high-quality information security management costs methodical Accounting Pronouncements formation overhead cost of workshops main and auxiliary production facilities that meet the requirements of not only the economic but also the technological features of engineering industry enterprises, which form the basis of the proposed multi-level mechanism of their formation. According to industry specifics were developed range of overhead costs, which are grouped in three areas: the costs associated with the operation of equipment shops; costs associated with the management and operation of plants; non-production costs. This nomenclature was the basis for the proposed six-level approach to analytical accounting and order of formation of fixed and variable costs.

№ 22 2016, стор. 54 - 64

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 282

Відомості про авторів

О. В. Іванюта

к. е. н., заступник начальника комерційного управління, ПАТ "Новокраматорський машинобудівний завод"

О. Ivaniuta

Ph.D., deputy head of commercial management of JSC "Machine Building Plant Novokramatorsky"


К. І. Самчук

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

K. Samchuk

Competitor Department of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University

Як цитувати статтю

Іванюта О. В., Самчук К. І. Бухгалтерський облік формування загальновиробничих витрат цехів основного виробництва великих промислових підприємств машинобудівної галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 54–64.

Ivaniuta, О. and Samchuk, K. (2016), “Formation of accounting overhead costs of workshops main production of large industrial enterprises of machine building industry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 54–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.